АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къеты

Анахь дэгъур къыхахы

Урысые зэнэкъокъоу «Народный участковый-2020» зыфиIорэм иятIо­нэрэ едзыгъо чъэпыогъум и 7-м Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ щырагъажьэ.


Мы къулыкъум имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным, полицием иIофышIэ цIыфхэм цыхьэу фашIырэм хэгъэхъогъэным Iофтхьабзэр фэIорышIэ.

Апэрэ едзыгъом къыдыхэлъытагъэу полицием ­иучастковэ уполномоченнэ анахь дэгъухэр къалэхэм ыкIи районхэм къащыхахыгъэх. ЗэкIэмкIи ахэр нэ­бгыри 7 мэхъух.

ЦIыфхэм амакъэ зэратыгъэм тетэу анахьыбэу зыдырагъэштагъэхэм ащыщых: Шыбзыхъу Арсен Амэрбый ыкъор (УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ МыекъуапэкIэ иотдел), Катанчян Армен Вячеслав ыкъор (Мыекъопэ районымкIэ отделыр), ЛIэхъусэжъ Алый Нурдин ыкъор (Тэхъутэмы-къое районымкIэ отделыр), Анцокъо Рэщыд Руслъан ыкъор (Красногвардейскэ районымкIэ отделыр), Талъэкъо Анзор Адам ыкъор (межмуниципальнэ отделэу «Кощхьабл», Бакулин Евгений Геннадий ыкъор (Джэджэ районымкIэ отделыр), Хьабэхъу Аслъан Мурат ыкъор (межмуниципальнэ отделэу «Адыгейский»).

Мыхэм афэгъэхьыгъэ къэбар зэжъугъашIэ шъушIоигъомэ, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иофициальнэ сайт къыщызэIуахыгъэ хэушъхьэ­фыкIыгъэ разделым шъуихьан шъулъэкIыщт.

Республикэм щыпсэухэрэм ежь нахь агу рихьы­рэ участковэ уполномоченнэм амакъэ фатын амал яIэщт. Ар 2020-рэ илъэсым чъэпыогъум и 16-м нэс кIощт.

Шапхъэхэр жъугъэцакIэх

ЦIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэрэ Iоф­тхьабзэхэм къякIуалIэхэрэм щы­нэгъончъэным ишапхъэхэр агъэ­цэ­кIэнхэ зэрэфаер, общественнэ рэхьатныгъэр аукъо зэрэмыхъущтыр хэбзэухъумакIохэм шъугу къагъэ­кIыжьы.

Хэбзэукъоныгъэ зэрахьагъэу шъущыгъуазэмэ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ идежурнэ часть зыкъыфэжъугъэзэн шъулъэкIыщт. Ащ ителефон номерыр (8772) 59-64-00 е 02.

Зэрарыр сомэ миллионым кIэхьагъ

Адыгеим иполицейскэхэм пэшIо­ры­гъэшъ Iофтхьабзэхэр рагъэкIокIых нахь мышIэми, гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэ­джэшIагъэу агъэунэфыхэрэм япчъагъэ джыри макIэп.

БлэкIыгъэ тхьамафэм къыкIоцI Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу гъогогъу 11-рэ цIыфхэр агъэпцIагъэх, ахэм ащыщэу 9-р республикэм икъэлэ шъхьаIэ щызэрахьагъэх.

Мы мафэхэм Мыекъуапэ щыпсэурэ илъэс 25-рэ зыныбжь бзылъфыгъэм полицием идежурнэ часть зыкъыфигъэзагъ. Ащ къызэриIотагъэмкIэ, ымышIэрэ хъулъфыгъэм зэпымыоу телефонымкIэ дэгущыIэзэ сомэ мин 280-рэ чIинагъ.

Мыщ фэдэ бзэджэшIагъэхэр Мыекъопэ ыкIи Тэхъу­тэмыкъое районхэми ащагъэунэфыгъэх. Зэрарыр зэкIэмкIи сомэ миллионым кIэхьагъ.

ЦIыфхэм сакъыныгъэ къызхагъэфэнэу, гъэпцIакIохэм къараIорэр амыгъэцэкIэнэу хэбзэухъумакIохэр къяджэх. Мыщ фэдэ бзэджэшIагъэ шъурихьылIагъэмэ, полицием ителефон номерэу 02-м (мобильнэ телефонымкIэ — 102-м) псынкIэу шъутеу.

Кушъхьэфачъэхэр атыгъух

БлэкIыгъэ мазэм кушъхьэфэчъэ транс­портыр гъогогъуи 10 аты­гъу­гъэу хэбзэухъумакIохэм агъэунэ­фыгъ.

БзэджэшIэгъи 3-р зезыхьагъэхэр полицием икъулыкъушIэхэм агъэунэфыгъэх ыкIи ашIуатыгъугъэхэр зыехэм аратыжьыгъэх. Мы Iофхэр зэхафынхэм лъапсэ фэхъугъэр зэтыгъуагъэхэм бэ ты­рамыгъашIэу хэбзэухъумакIохэм зызэрэфагъэзагъэр ары.

Кощхьэблэ районым щыпсэурэ илъэс 31-рэ зы­ныбжь бзылъфыгъэм хэбзэухъумакIохэм закъыфи­гъэзагъ. Ащ къызэриIотагъэмкIэ, машинэр зычIагъэу­цорэ псэуалъэм чIэтыгъэ кушъхьэфэчъитIур амыгъэу­нэфыгъэ бзэджашIэм чIитыгъукIыгъэх. Полицием иучастковэ уполномоченнэхэм лъыхъон Iофтхьабзэхэр рагъэкIокIызэ мы бзэджэшIагъэр зезыхьагъэу зэгуцафэхэрэр къаубытыгъ. Ар Шэуджэн районым щыщ, илъэс 20 ыныбжь. Бзылъфыгъэм имылъку ратыжьыгъ.

Мыщ фэдэ бзэджэшIагъэхэр нахьыбэу зыщагъэу­нэфыхэрэр республикэм икъэлэ шъхьаI ары. Бэхэм кушъхьэфачъэр урамым е щагум къытыранэ, ар бзэджашIэхэм къызфагъэфедэшъ къятыгъох.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр
ТХЬАРКЪОХЪО Адам.