Чъэпыогъум и 5-р — Адыгэ Республикэр зызэхащэгъэ Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Адыгеим имэфэкI шъхьаIэхэм ащыщым – Адыгэ Республикэм и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!


Урысые Федерацием хэхьэрэ къэралыгъо гъэпсыкIэ Адыгеим иIэ зэрэхъугъэр адыгэхэм ятарихъкIэ хъугъэ-шIэгъэшхоу щытыгъ. Республикэм ис лъэпкъыбэмэ 1991-рэ илъэсым гъогоу къыхахыгъэм лъэныкъо пстэумкIи хэхъоныгъэ ышIынымкIэ Адыгеим амалышхохэр къыфызэ­Iуихыгъэх, лъэпкъ культурэм зыригъэушъомбгъугъ, зэгурыIоныгъэмрэ зыпкъитыныгъэмрэ обществэм щыгъэпытэгъэнхэм афэIорышIагъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр! Адыгеим игъэхъагъэхэр тэры къызыпкъыры­кIырэр. Тиакъыл нахьыбэу дгъэлажьэ, тизэчый нахь зыкъызэIуедгъэхы, Iоф­шIэным нахь тегугъу къэс тиреспублики нахь дахэ, нахь фэшIыгъэ хъущт.

Псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, мамырэу шъупсэунэу, Адыгейми, Урысыеми апае шъуиIофшIэн гъэхъагъэхэр щышъушIынэу тышъуфэлъаIо!

Унагъо пэпчъ насыпрэ гушIуагъорэ ерэлъ! ГухэлъышIоу шъуиIэхэр зэкIэ Тхьэм къыжъудегъэхъу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ регион къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный