Республикэм и Мафэ хагъэунэфыкIыщт

Чъэпыогъум и 5-м Адыгэ Республикэр зызэхащагъэм ия 29-рэ илъэс хагъэунэфыкIыщт.

МэфэкIым ехъулIэу шъолъырым ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм культурнэ, гъэсэныгъэ ыкIи спорт Iофтхьабзэхэр ащыкIощтых. Чъэпыогъум и 2-м щегъэжьагъэу и 5-м нэс мэфэкI Iофтхьабзэу Мыекъуапэ щыкIощтхэм нэIуасэ шъуафэ­тэшIы.

Адыгэ республикэ стадионым: Урысыем футболымкIэ изэнэ­къокъу и Кубкэрэ джэрз медальхэмрэ къызфа­гъэшъошагъэхэм ащафэгушIощтых, атлетикэ псынкIэмкIэ АР-м ичемпионат.

Къэлэ гупчэ паркым: про­ектэу «Майкопский Арбат» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу творчествэм епхыгъэ IэшIэ-
гъэ зэфэшъхьафхэм якъэгъэлъэгъон, кIэлэцIыкIухэм апае программэ гъэшIэгъонхэр, концертхэр, нэмыкIхэри щыкIощтых.

Лениным ыцIэ зыхьырэм ыкIи Зэкъошныгъэм яплощадхэм, ЗыкIыныгъэмрэ Зэ­гурыIоныгъэм­рэ ягупчэ, Те­кIоныгъэм ибульварым: ер­мэлыкъхэр, фестивалэу «Новые возможности» зыфиIорэр, искусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжым истудентхэм яIофшIагъэхэм якъэ­гъэлъэгъон, Камернэ музыкальнэ театрэм иконцерт, муни­ципальнэ творческэ купхэм ямэфэкI концерт программэу «Тебе, Республика моя!», эст­раднэ ансамблэу «Ошъутенэм» иконцертэу «Ощ пай орэд къэ­сэIо, си Адыгей!» зыфиIорэр, оркестрэу «Русская удалым» ипрограммэ ащыкIощтых.

Адыгэ Республикэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ нэмыкI мэфэкI Iоф­тхьабзэхэри зэхащэщтых. Ахэм хэти ахэлэжьэн фит, ау коронавирусыр къызэрэрекIо­кIырэр зыщышъумыгъэгъупш — медицинэ маскэхэр жъугъэфедэх, метрэ 1,5-рэ шъуазы-фагу дэлъын фае.