Воронеж щыра­гъажьэ

Хэгъэгум волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэтхэм 2020 – 2021-рэ ешIэгъур чъэпыогъум и 7-м рагъэ­жьэщт.

Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-р» зэнэкъокъум фэхьазыр. Тренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм тызэрэщигъэгъозагъэу, тикомандэ зэхъокIыныгъэ­хэр фэхъугъэх. ЕшIэкIо заулэ кIэу аштагъ.

АцIэхэр къетIогорэп, — къеIуа­тэ Павел Зборовскэм. — Мыекъо­пэ къэралыгъо технологическэ университетым щеджэхэрэр, сэнаущыгъэ зыхэлъ кIалэхэр тикомандэ къедгъэблэгъагъэх.

Апэрэ едзыгъор Воронеж щыкIощт. Краснодар, Ростов-на-Дону, Мыекъуапэ, Воронеж якомандэхэр зэдешIэщтых. Джащ фэдэ едзыгъохэр нэмыкI къалэхэм ащызэхащэщтых.