ТибэнакIохэм тагъэгугъэ

Урысыем и Кубок самбэмкIэ къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Нижегород хэкум икъалэу Кстово щыкIощт.

Адыгэ Республикэм самбэмкIэ ибэнакIохэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьэнхэм фэхьазырых. Спорт еджапIэм ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адамэ тызэрэщигъэгъозагъэу, кIэух зэнэкъокъум яIэпэIэсэныгъэ къыщызыгъэлъэгъощтхэ батырхэр къыхахыгъэх.

ЦIыкIу Рэмэзан, кг 64-рэ, Дэхъужь Хъызыр, кг 58-рэ, Чэтыжъ Нурбый, кг 71-рэ, Еутых Рэмэзан, кг 71-рэ, НакI Айдэмыр, кг 64-рэ, хэгъэгум и Кубок фэбэнэщтых.

ЗэIукIэгъухэр чIэпыогъум и 2 — 4-м Кстово щыкIощтых.