ИсурэтхэмкIэ Дагъыстан егъэдахэ

Дагъыстан исурэтышI цIэрыIоу Мелик-Мамед Агабалаевым иIофшIагъэхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Урысыем итворческэ Союз М. Агабалаевыр хэт. Тыкъэзыуцухьэрэ дунаир зэрилъэгъурэ шIыкIэр исурэтхэм къащегъэ­лъагъо. СурэтышIыр романтикэм нахь дихьыхэу искусствэм хэ­шIыкI фызиIэхэм алъытэ. Арэу щытми, тарихъым, лъэпкъ шIэ­жьым, къа­лэу Дербент ипсэукIэ яхьылIагъэ­хэр иIофшIагъэ къыщыхэщых.

ЦIыф цIэрыIохэм, культурэм иIофышIэхэм япортретхэм сурэтышIыр адэлажьэ. Дэгъоу ышIэрэ цIыфым тыришIыкIырэ сурэтыр псэ пытым фэдэу къыпщегъэхъу. Дагъыстан щызэлъашIэрэ шIэныгъэлэжь пэпчъ гукIэ лъыIэсы шIоигъоу сурэтыр шъо зэфэшъхьафхэмкIэ егъэкIэракIэ.

Москва, Грознэм, Пятигорскэ, Волжскэ, Назрань, фэшъхьаф къалэхэм икъэгъэлъэгъонхэр ащыкIуагъэх. Дунаим, Урысыем ащызэхащагъэхэ къэгъэлъэгъонхэм щытхъуцIэхэр къащихьыгъэх. М. Агабалаевым иIофшIагъэ къэзыгъэбаирэр щыIэныгъэм илъэныкъуабэ къызэлъиубытызэ сурэтхэр зэришIыхэрэр ары.

— Тарихъыр, лъэпкъ шэн-хабзэхэр сшIогъэшIэгъоных, — къы­тиIуагъ М. Агабалаевым. — Сурэтыр щыIэныгъэм къызэрэ­хэ­нэ­жьырэ шIыкIэм сыдигъуи сегъэгумэкIы.

УисурэтхэмкIэ цIыфхэм уалъы­Iэсыным пае ягумэкI-гупшысэхэр дэгъоу пшIэнхэ фаеу М. Агабалаевым елъытэ.

Къэгъэлъэгъоным икъызэIухын ехьылIэгъэ зэхахьэм къыщыгущыIагъэх Адыгэ Респуб­ликэм исурэтышIхэм я Со­юз итхьаматэу Елена Абакумовар, республи­кэм исурэт къэгъэ­лъэ­гъуа­пIэ ипащэу Быр­сыр Абдулахь, нэмыкIхэри.

— Илъэныкъо гупсэ, Дербент итарихъ, лъэпкъ шэн-хаб­зэхэр, фэшъхьафхэри Мелик Агабалаевым узыIэпищэу къегъэлъагъох, — къытиIуагъ Бырсыр Абдулахь. — Тарихъыр дэгъоу зэришIэрэм ишIуагъэкIэ сурэтхэр лъэгъуп­хъэх, гурыIогъошIух.

Лъэпкъым ищыIакIэ къыгъэ­лъа­гъо зыхъукIэ, нахьыжъхэм язэ­дэпсэуныгъэ гукIэ ухещэ. Iанэм пэсых, лъэпкъ шъуашэр ащыгъэу къэбар къаIуатэ. Iанэр зезыщэрэр сурэтым къыщыхэбгъэщыныр къинэп. Ащ ынэгу ихыгъ, купым къыхэплъэ, цIыфхэр къедэIух.

Дагъыстан къэралыгъо кIэлэ­егъэджэ университетым художественнэ-графикэмкIэ ифакультет Мелик Агабалаевым къыухыгъ, илъэс 34-рэ хъугъэу исэ­нэ­хьаткIэ Iоф ешIэ.

Москва къыщыдэкIырэ журналэу «Художественнэ Совет» зыфиIорэм 2011-рэ илъэсым сурэтышIхэм яIофшIагъэ зэфи­хьысыжьыгъ. Нэбгыри 10-у къыхахыгъэмэ М. Агабалаевыр зэу ащыщ.

Дагъыстан лъэпкъ зэфэшъхьафыбэ щэпсэу. СурэтышIым къызэрэтиIуагъэу, лъэпкъыр къырыпшIэнэу тарихъ иI. Апэу унаIэ зытеудзэн фаер иныдэлъфыбзэкIэ цIыфыр зэрэгущыIэрэр, шэн-хаб­зэхэр зэрэзэрихьэхэрэр ары. Искусствэм лъэпкъхэр зэфещэх, лIэужхэр зэрепхых. М. Агабалаевым исурэтхэр щыIэныгъэр нахьышIоу озыгъашIэхэрэм ахэтэлъытэх. Лъэпкъ искусствэм икупкI агъэбагъо.

Чъэпыогъум и 12-м нэс къэгъэлъэгъоныр Мыекъуапэ щы­кIощт.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.