ХэбзэухъумакIохэр яIэпыIэгъухэу

Хы ШIуцIэ Iушъо шапсыгъэу, къызщыхъугъэ чIыпIэм щыпсэухэрэм яфи­тыныгъэхэм якъэухъумэнкIэ ахэм я Адыгэ Хасэ хэтхэм къотэгъу къафэхъугъэх Урысыем щызэлъашIэрэ хэбзэухъумакIохэм ащыщхэр. Мары джырэблагъэ Москва ыкIи Краснодар къарыкIыгъэхэу яхьэ­кIагъэх.

Илъэсэу тызыхэтым ибэ­дзэогъу мазэ хы ШIуцIэ Iушъо шапсыгъэхэм адэжь къэкIо­гъагъ граждан обществэм изегъэушъомбгъун ыкIи цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэ­гъэнхэм афэгъэзэгъэ Советэу УФ-м и Президент дэжь щы­зэхащагъэм хэтэу Александр Брод. Ар Краснодар краим бэрэ щэIэ, субъектым ипащэхэм, ежь иIофшIэгъухэм, общественностым аIокIэ.

Мызыгъэгум Шъачэ къыщы­хъугъэу щыпсэухэрэм ящыIакIэ, яIофыгъохэм нэIуасэ зафишIыныр ары пшъэрылъ шъхьа­Iэу иIагъэр. Хасэм хэтхэр игъу­сэу ар поселкэу Шэхапэрэ къуа­джэу ШэхэкIэйрэ ащыIагъ. Iофыгъо шъхьаIэу бэшIагъэу зэшIохыгъэн фэягъэхэм защигъэгъуазэзэ, Александр Брод лъэпкъым икультурэ, шэн-ха­бзэхэм, непэ ящыIакIэ, зыгъэгумэкIыхэрэм къакIэупчIагъ.

Предпринимательствэм, мэкъумэщ хъызмэтым, чIыпIэм щы­псэухэрэр зэсэгъэхэ хъыз­мэтым язегъэушъомбгъун ары темэ шъхьаIэу яIагъэр. Къое­шIыным пылъ Кобл унагъом адыгэ къуаер зэрэрахырэр къы­ригъэлъэгъугъ. Хъущт унагъом иунэе фабрикэу «Адам-чай» зыфиIорэм мы чIыпIэм къыщыкIырэ щаим итарихъ къыщыфаIотагъ, ащ икъэгъэкIын къыщыублагъэу игъэгъун нэсэу зэрэдэзекIохэрэр къы­рагъэлъэгъугъ, шъоным идэ­гъугъи ежь ышъхьэкIэ рагъэуп­лъэкIугъ.

Александр Брод Кавказ заом хэкIодагъэхэм апае агъэуцугъэ саугъэтым щыIагъ, ШэхэкIэй дэт еджапIэм кIогъагъэ, поселкэу Шэхапэ дэт Тюльпан чъыгым екIолIагъ. Нэужым Адыгэ Хасэм хэтхэм зэIукIэгъоу адыриIагъэм ылъэгъугъэр къыщызэфихьысыжьыгъ, Iофыгъохэм ащызэдытегущыIагъэх.

Джащ фэдэу Хасэм хэтхэр хэбзэухъумэкIо купышхоу Шъа­чэ ыкIи ТIопсэ районым ащы­Iагъэми джырэблагъэ зэIукIэгъу дыряIагъ. Купым хэтыгъэх цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэу­хъумэгъэнхэмкIэ Советэу УФ-м и Президент дэжь щызэхащагъэм хэтэу Андрей Бабушкиныр, ащ фэдэ Общественнэ советэу Краснодар краим игубернатор дэжь щызэхащагъэм итхьаматэу Андрей Зайцевыр ыкIи ащ хэтэу Ахыджэго Ан­заур.

ХьакIэхэр къуаджэу Агуй-­Шапсыгъэ инахьыжъхэм аIукIагъэх, лъэпкъ культурэм и Гупчэу ПсышIуапэ дэтым щы­Iагъэх, къуаджэу ШэхэкIае кIо­гъагъэх. Хы ШIуцIэ Iушъо ша­псыгъэхэм ятарихъ, якультурэ, яшэн-хабзэхэм якъэгъэ­нэжьын, яны­дэлъфыбзэ еджапIэхэм ащызэрагъэшIэн амал яIэным, чIыгу, мылъку зэфыщытыкIэхэм, псэупIэхэм язэ­тегъэпсыхьан, нэмыкIыбэхэм зэдатегущыIагъэх. ХэбзэухъумакIохэм ахэм япхыгъэ Iофыгъохэм ядэгъэзыжьын анаIэ тырагъэтынэу пшъэрылъ аштагъ.

НЫБЭ Анзор.