Усэхэр

Жъогъо дэхитIоу шъусиIэу

IэшIупсэу сыгу къечъэжьыгъэр
Синанэу сигукъэкIыжь.
Шъоупсэу сызыщыкIэжьырэр
Ситатэу сыгу имыкIыжь.

Шъуинэплъэгъу фабэ сыщыкIэу,
Нэпсыбэр сынэ къыкIэкI.
ШъуигукIэгъу дахэ сипкIыхьэу,
Чэщырэ сынэгу шъукIэкI.

Симафэхэу сызщыгушIуагъэхэр
СигъашIэ икIэгъэкъоных.
ШIулъэгъоу сызщыжъугъэшIуа- гъэр —
Сигугъэмэ джы якIэсэн.

ШъуигущыIэ щэрыо дахэхэр
СищыIэныгъэ лъэмыдж.
ШъуипсэукIагъэр кIэракIэу —
СигъашIэ щышIэтырэ гъундж.

Гупсэ-джэпсалъэу шъуиIагъэр
СтхьакIумэ джыри зэрит.
ГумэкI-гукIэгъу шъэбагъэм
СыгучIэ шъыпкъэм зырет.

Тамыгъэ дахэу синани,
Ситати сыгу шъукъинагъ.
Жъогъо дэхитIоу шъусиIэу,
СигъашIэ шъукъыхэнагъ.

Хьаумэ, цIыфыр, ора хьафыр?!

Ным ыкIышъо сыдэу шъабэ!
Сыдэу тхъагъо тым ифабэ!
Ны нэплъэгъур сыдэу лъапIэ!
Ты гукIэгъур сыдэу пшъхьапэ!

Iэо-лъаоу сIэпэ цIыкIухэм,
КъачIэшъулъхьагъэм сегъэины.
Лъэпэрапэу слъэпэ цIыкIухэм,
Къапышъулъхьагъэм сегъэпытэ.

Сыгу шъукъэкIышъ — сышъущэ­кIэжьы.
Сыгу имахэ къыстекIожьы.
Дунай нэфыр ара хьафыр,
Хьаумэ, цIыфыр, ора хьафыр?!

Уфэсэгъадэ къэгъагъэм, цIыфыр!

Къэгъэгъэ гуахьхэр чIыбгъэм щэбагъох,
Ахэм ядэхагъэ гъатхэм къэлъагъо.
Ощхыпси, осэпси ахэр алъэсых
Тыгъэ дышъэпси, осэпси атепсэ.
Щэпытэ чIыгум алъапсэ.
Ашъхьапэ кIасэм фагъэсы.

Шъо зэфэшъхьафхэу
ЧIылъэм щэуалъэх.
Бжыхьэбжь чъыIэм
Махэу щэлъалъэх.

Уфэсэгъадэ къэгъагъэм, цIыфыр!
Укъэхъу дахэу, ущэIэ хъупхъэу.
ОкIожьы рэхьатэу,
Пшъхьэ уфимытэу.

Хъут Сар.
Адэмый.