Пенсиехэр

Неущ пIалъэр екIы

КIэлэцIыкIоу зыныбжь илъэси 3-м шIомыкIыгъэхэм ыкIи 3 — 16 зы­ныбжьхэм афагъэнэфэгъэ ахъщэ тынхэм апае лъэIу тхылъхэр УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд джыри езы­мытыгъэ ны-тыхэм Iоныгъо мазэм и 30-р имыкIызэ ар агъэцэкIэн фае.


Зыныбжь илъэсищым шIомыкIыгъэхэм мэлылъфэгъу, жъоныгъокIэ, мэкъуогъу мазэхэм сомэ мин тфырытф къафэкIуагъ, 3-м ехъугъэу, ау 16-м шIо­мыкIыгъэхэм сомэ мин пшIырыпшI къаратыгъ.

Ахэм анэмыкIэуи, къэхъугъакIэхэм къащегъэжьагъэу илъэс 16-м шIомыкIыгъэхэм анэсэу, бэдзэогъу мазэм сомэ мин пшIырыпшI зэтыгъоу афатIупщыгъ. Ар нахьыпэкIэ ахъщэ тынэу зигугъу къэтшIыгъэхэр къафэкIонхэм пае атыгъэгъэ лъэIу тхылъхэм къап­къырыкIыхэзэ афагъэпсыгъ. Арышъ, кIасэу тхылъыр зытыжьыхэрэми ари къыфэкIощт.

Илъэси 3-м зыныбжь шIомыкIыгъэхэм афагъэнэ­фэгъэ ахъщэм пае лъэIу тхылъыр УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд иинтернет нэкIубгъо е къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал ащыптыми хъущт, ау илъэси 3 — 16 зыныбжьхэм къаратыщтыр порталыр ары ныIэп зыщыбгъэпсын фаер. Джащ фэдэу тхылъхэр фондым ичIыпIэ органэу узпэблагъэм е МФЦ-м уякIуалIэми пIахыщт. КIэлэцIыкIур лъыплъэнэу е ыпIунэу къаIызыхыгъэхэр ежь ашъхьэкIэ екIолIэнхэ фае.

Ны-тыхэу джыри лъэIу тхылъыр зымытыгъэхэм неущ пIалъэр зэрикIырэр агу къэтэгъэкIыжьы.

Чъэпыогъум и 31-м нэс

ЦIыфыр IофшIэгъэ илъэсэу иIэр зыщыгъэнэфэгъэ тхылъыр электроннэ шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэным техьа­жьын е зытетым тетэу къыгъэнэжьын фитэу хъугъэ.

IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытыхэрэм яIофшIапIэ Iутхэм ар чъэпыогъум и 31-м шIомыкIэу алъагъэIэсын фаеу щыт.
Мы тхылъыр непэ зытетым нахь тесагъэми, электроннэ шIыкIэм шIогъабэу хэлъыр къыдгурыIон фае. Ащ итхагъэм цIыфым ежь зыщыфаем зыщигъэгъозэн ылъэкIыщт. ПенсиехэмкIэ фондым иинтернет нэкIубгъо е къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал ихьэмэ зэпстэури ылъэгъущт. Пенсием игъэпсынкIи мыщ ишIогъэшхо къэкIощт, IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытыхэрэмкIи Iэрыфэгъу.

КадрэхэмкIэ организацием зэхъокIыныгъэ орга­низацием щыхъугъэмэ, а мазэм къыкIэлъыкIорэм и 15-м шIомыкIэу, IофшIапIэм зыгорэ къыIухьагъэмэ е IукIыжьыгъэмэ, ащ фэгъэхьыгъэ унашъор къызди­кIыгъэм ыужырэ мафэм нахь мыкIасэу УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм электроннэ шIыкIэм тетэу макъэ рагъэIун фаеу зэрэщытыр IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытыхэрэм джыри зэ агу къегъэкIыжьы.

Къыхэдгъэщымэ тшIоигъор, зэкIэ IофшIапIэм Iутхэм, зытетым тетэу къэзгъэнэжьыгъэхэри ахэтхэу, ятрудовой книжкэхэр электроннэ шIыкIэу афэгъэ­псыгъэн фаеу зэрэщытыр ары.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу
АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу