Нахь зыфэсакъыжьынхэу цIыфхэм къяджагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат видеоконференцие шIыкIэм тетэу тыгъуасэ зэрищэгъэ зэхэсыгъом коронавирусыр къа­пымыпкIэнымкIэ амалэу зэрахьан фаехэм щатегущыIагъэх.

Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднемрэ Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рус­темрэ мы лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет къаIотагъ.

Непэ ехъулIэу нэбгырэ мини 4-м ехъумэ COVID-19-р къяу­тэлIагъэу агъэунэфыгъ. Мы аужырэ тхьаумафэм анахьэу сымаджэхэм япчъагъэ зэрэхэ­хъуагъэр гумэкIыгъоу щыт. ГущыIэм пае, Iоныгъом и 20-м къыщегъэжьагъэу и 26-м нэс нэбгыри 195-мэ коронавирусыр къяутэлIагъэу къыхагъэщыгъ. Зыныбжь хэкIотагъэхэм зэпахырэ узыр нахьыбэрэ къяуталIэ зэрэхъугъэр дэи.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Ми­нистерствэ къызэритыгъэмкIэ, нэбгырэ пшIыкIутф реанимацием чIэлъ, ахэм азыныкъо нахьыбэмэ аныбжь хэкIотагъ. Гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ организациехэм мы лъэныкъомкIэ яIофхэр нахьышIу хъугъэ. Iоныгъом и 28-м ехъулIэу зэпэчыжьэ шIыкIэкIэ еджэрэ кIэлэцIыкIухэм япчъагъэ нэбгырэ 200-кIэ нахь макIэ хъугъэ.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэр жъугъэу зыщызэIукIэрэ чIыпIэхэр — анахьэу джэгухэр, хьадагъэхэр ары ко­ронавирусыр зыщызэпахырэр. Специалистхэм сымаджэхэм япчъагъэ къызэрэхэхъуагъэр зэрапхырэр илъэсыкIэ еджэгъур зэрэрагъэжьэжьыгъэр ыкIи кIэлэцIыкIухэмрэ зыныбжь хэ­кIотагъэхэмрэ нахьыбэрэ зэIу­кIэхэ зэрэхъугъэр ары.

Адыгеим и ЛIышъхьэ коронавирусым пэуцужьыгъэнымкIэ шапхъэхэр зэкIэ къыдалъытэн зэрэфаер агу къыгъэкIыжьыгъ. Гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ организациехэм пчэдыжьрэ жьы къабзэ арагъэхьанэу, гриппыр къапымыпкIэнымкIэ вакцинэхэр зыхарагъэлъхьанэу къариIуагъ.

Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ ипащэ риIуагъ коронавирусымкIэ тестхэр на­хьышIоу аIыхыгъэнхэмкIэ, ПЦР-уплъэкIунхэр пIэлъэ кIэкIкIэ зэхэщэгъэнхэмкIэ, ауплъэ­кIугъэхэм игъом къэбархэр аIэкIагъэхьанхэмкIэ Iофэу ашIэ­рэр зэрагъэлъэшын фаер.

«Япсауныгъэ изытет ехьылIэгъэ къэбархэр псынкIэу цIыфхэм аIэкIагъэхьан фае. Коронавирусым пэуцужьыгъэнымкIэ непэ тищыкIэгъэ IэпэчIэгъанэхэр тиIэх. Госпитальхэм ячIыпIэхэмкIэ, Iэзэгъу уцхэмкIэ, зызэраухъумэрэ пкъыгъохэмкIэ IэпэчIэгъанэ тиI. Медицинэ IофышIэхэм вирусым зэрэпэуцужьыщтхэ шIыкIэр ашIэ. Коронавирусым джыри зыкъиштэным ищынагъо зыщыщыIэ лъэхъаным пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэр агъэлъэшын фае», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм пшъэрылъ афишIыгъ зыныбжь хэкIотагъэхэм шап­хъэхэр къыдалъытэн зэрэфаемкIэ къэбархэр нахьышIоу аIэкIагъэхьанэу. Iофхэм язытет нахь дэй мыхъуным пае Роспотребнадзорым шапхъэу къыгъэуцугъэхэр зэрагъэцакIэрэр ренэу ауплъэкIузэ ашIынэу пшъэрылъ афишIыгъ.
­