МэфэкIым фэгъэхьыгъ

Республикэм футболымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэбэнэрэ командэхэр финалныкъом щызэIукIагъэх.

КIэуххэр

«Арсенал» Мыекъуа­пэ — «Интер» Кощ­хьабл — 1:5, «Зэкъош­ныгъ-2» Мыекъуапэ — «Асбир» Адыгэкъал — 0:4.
Апэрэ чIыпIэм икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъум Кощхьаблэрэ Адыгэкъалэрэ яешIакIохэр щызэнэ­къокъущтых.

— Апэрэ чIыпIэм икъыдэхын фэгъэхьыгъэ ешIэгъур Мыекъуапэ щыкIощт, республикэм имэфэкI мафэ ехъулIэу зэнэкъокъур зэхэтщэщт, — къытиIуагъ Адыгеим футболымкIэ и Федерацие ипащэу Николай Походенкэм.
Чъэпыогъум и 5-м ешIэгъур стадинэу «Юностым» щыкIощт.