Мыекъуапэ щыкIуагъэх

Мыекъопэ гандбол клубэу «Адыифым» изи­чэзыу ешIэгъухэр республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щыкIуагъэх.

Урысыем и Кубок

«АГУ-Адыиф» — «Лада» Тольятти — 25:35.

Тольятти иешIакIохэр текIоныгъэм икъыдэхын нахь фэхьа­зырхэу зэIукIэгъум къыщылъэ­гъуагъэх.

«Адыифым» хэтхэу Клименкэм ­— 5, Коблым — 4, Морозовам — 3 хъагъэм Iэгуаор радзагъ. ТиешIакIохэм ахэр нахь къахэщыгъэх.

«Ладэм» текIоныгъэр къызэрэдихыгъэм фэшI Кубокым фэ­гъэхьыгъэ зэIукIэгъухэм ахэлэ­жьэщт «Адыифыр» Кубокым ехьылIэгъэ зэнэкъокъум къыхэзыгъ.

Урысыем изэнэ­къокъу

«Адыиф» — «Лада» — 23:36.

«Адыифым» къыхэщыгъэхэр: Кириллова — 3, Кобл — 3, Клименко — 3, Олейник — 3.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ щешIэх Алейченкэр, Кирдяшевар, Щербак, Ладинар. 2019 — 2020-рэ илъэс зэнэкъокъум «Ладэм» хэгъэгум ящэнэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ, Европэм и Кубок икъыдэхын хэлэжьагъ.

— Суперлигэм анахь дэгъоу щешIэрэ командэхэм «Ладэр» ащыщ, — къытиIуагъ клубэу «Адыифым» ипащэу Къудайнэт Мэджыдэ. — ТиешIэкIо ныбжьыкIэхэр зэIукIэгъухэм зэрахэлэ­жьагъэхэм ишIуагъэкIэ яIэпэIэсэ­ныгъэ хагъэхъуагъ, зичэзыу ешIэгъухэм нахь афэхьазыр хъугъэх.

Чъэпыогъум и 14-м «Адыифыр» Ростов-на-Дону щешIэщт. Чъэпыогъум и 27-м Ижевскэ икомандэу «Университетым» Мыекъуапэ щыIукIэщт. Тикомандэ я 7-рэ чIыпIэм щыI.

Сурэтым итхэр: «Адыифыр» «Ладэм» дешIэ.