Къэзыгъэзэжьыгъэм тегъэгушIо

«Форте» Таганрог – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 1:2 (1:1). Iоныгъом и 27-м Таганрог щызэдешIагъэх.

«Зэкъошныгъ»: Ковалев, Хъуа­кIо, Каракоз, Подковыров, Власов, Ещенко, Андрейченко, Къонэ (Антоненко, 90), Делэкъу (Iащэ, 55), Крылов (Букия, 88), Бабенко (Манченко, 80).

Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Къонэ — 11, 0:1, Юрченко — 39, 1:1, Iащэ, 78, 1:2.

Апэрэ такъикъхэм къащыублагъэу «Зэкъошныгъэр» ыпэкIэ илъыщтыгъ. Тикомандэ икапитанэу Къонэ Амир Iэгуаор къызыратым, ухъумакIохэм аIэкIэ­кIыгъ. КъэлэпчъэIутыр къыпэуцугъ, ау нарт шъаом пэрыохъу фэхъун ылъэкIыгъэп. Амир хъагъэм Iэгуаор дидзи, зэIукIэгъур нахь гъэшIэгъон хъугъэ.

Таганрог иешIакIоу Юрченкэм Iэгуаор тикъэлапчъэ къызыде­дзэм, гумэкIыгъохэр къытфихьыгъэх. «Фортер» текIоныгъэм фэбанэу ригъэжьагъ.

«Зэкъошныгъэм» итренер шъхьа­Iэу Ешыгоо Сэфэрбый къы­зэрэтиIуагъэу, тиешIакIохэм зэгурыIоныгъэ ахэлъэу ухъумэн Iо­фыгъохэр агъэцакIэхэзэ, ошIэ-дэмышIэу апэкIэ илъыщтыгъэх.

Д. Крыловым ытыгъэ Iэгуаом А. Iащэр лъычъи, ухъумакIохэм ябэнызэ шъхьэкIэ къэлапчъэм дидзагъ.

ЗэIукIэгъур зэрэлъыкIотэрэ шIыкIэм елъытыгъэу ешIакIохэм ащыщхэр С. Ешыгуаом зэблихъу­гъэх. Тренер шъхьаIэм хэкIы­пIэшIу къыгъотыгъ, нэбгырабэ зэнэкъокъум хэлэжьэным имэхьанэ ыгъэфедагъ.

ЕшIэгъухэр

«Анжи» — «Черноморец» — 2:2, «Динамо» — «Биолог» — 3:1, «Интер» — «Краснодар-3» — 1:1, «Кубань» — «Кубань-Холдинг» — 0:2, «Мэщыкъу» — СКА – 3:1, «ТIуапсэ» — «Легион» — ешIагъэхэп.

ЧIыпIэу зыдэщыIэхэр

1. «Кубань-Холдинг» — 19
2. «Легион» — 15
3. «Кубань» — 15
4. «Анжи» — 15
5. «Мэщыкъу» — 14
6. «Динамо» — 13
7. СКА – 13
8. «Зэкъошныгъ» — 11
9. «Черноморец» — 11
10. «Форте» — 10
11. «Спартак» — 10
12. «Краснодар-3» — 8
13. «Махачкала» — 7
14. «Интер» — 5
15. «Биолог» — 4
16. «Ессентуки» — 3
17. «ТIуапсэ» — 1.

Я 9-рэ ешIэгъухэр чъэпыогъум и 3 – 4-м зэхащэщтых. «Зэ­къошныгъэм» зэIукIэгъу иIэщтэп, и 11-м СКА-м Мыекъуапэ щыIукIэщт. Iащэ Анзор «Зэкъошныгъэм» къыгъэзэжьыгъ, хъагъэм Iэгуаор дидзэу ригъэжьагъэшъ, тыгу къыддеIэу тыфэгушIо.