Джыри нэбгыритIу

Iоныгъом и 28-м сыхьатыр 10-м ехъулIэу республикэм иоперативнэ штаб къытIэкIигъэхьэгъэ къэбарымкIэ, Адыгеим зэпахырэ узхэмкIэ исымэджэщхэм нэбгыритIумэ ящыIэныгъэ ащахъожьыгъ.

Ахэр — 1951-рэ илъэсым къэхъугъэ хъулъфыгъэу ыкIи 1945-рэ илъэсым къэхъугъэ бзы­лъфыгъэу Мыекъуапэ щы­псэущтыгъэх. Лабораторием щашIыгъэ ушэтынхэм къаушы­хьатыгъ тIури зэпахырэ узэу ковидым зэрилIыкIыгъэхэр.

Тыгъосэрэ пчэдыжьым ехъу­лIэу мы узыр къызпыхьэгъэ нэбгырэ 4051-рэ республикэм щагъэунэфыгъ. Ахэм ащыщэу 558-мэ яIазэх (чэщ-зымафэм нэбгырэ 32-рэ къыхэхъуагъ); хъужьыгъэр 3460-рэ (чэщ-зымафэм нэбгырэ 20-кIэ нахьыбэ хъугъэх); зидунай зыхъожьы­гъэхэм япчъагъэ 33-рэ (чэщ-зымафэм нэбгыри 2 къыхэхъуагъ).
Нэбгырэ 4051-р республи­кэм ичIыпIэхэм ателъытагъэу:

— Мыекъуапэ — 1346-рэ;
— Тэхъутэмыкъое районыр — 758-рэ;
— Красногвардейскэ районыр – 470-рэ;
— Мыекъопэ районыр — 372-рэ;
— Адыгэкъалэ — 323-рэ;
— Теуцожь районыр — 314-рэ;
— Кощхьэблэ районыр — 233-рэ;
— Шэуджэн районыр —
131-рэ;
— Джэджэ районыр — 104-рэ.

Тыгъосэрэ мафэм ехъулIэу Адыгеим икIэлэеджэкIо 866-мэ зэпэчыжьэ егъэджэн шIыкIэм тетэу шIэныгъэ арагъэгъоты. Ар къызыхэкIырэр е еджакIомэ, е кIэлэегъаджэмэ коронавирусыр къызэрахагъэщыгъэр ары. Зэ­кIэмкIи еджэпIэ 21-мэ якласс 47-рэ ахэр зэрэхъухэрэр (муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ псэу­пIэхэу Адыгэкъалэ, Джэджэ ыкIи Теуцожь районхэм анэмыкIхэм адэтхэр).

Джащ фэдэу Теуцожь районым итэу зы кIэлэцIыкIу Iы­гъыпIэ Адыгеим щызэфашIыгъ, ащ нэмыкIэу Мыекъуапэрэ Мыекъопэ районымрэ якIэлэцIыкIу IыгъыпIи 8-мэ якупи 8 рагъэтыгъ.