Гриппым зыщытэухъумэ

Гриппым пэшIуекIорэ прививкэхэм яхэлъхьан Адыгеим щылъагъэкIуатэ.

Специалистхэм зэралъытэ­рэмкIэ, пэтхъу-Iутхъур ыкIи грип­пыр къыомыутэкIынхэмкIэ вакцинэхэм яшIогъэшхо къэкIо. Анахьэу ахэр зышIынхэ фаехэр щынэгъончъэным икуп хэтхэр ары. Iоныгъом и 25-м АР-м Правительствэм и Унэ мыщ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ щызэхащагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу нэбгырэ 80-м ехъумэ вакцинэр ахалъхьагъ.

Прививкэ зышIын гухэлъ зи­Iэхэр зыщыпсэухэрэ чIыпIэм епхыгъэ поликлиникэхэм якIо­лIэнхэ фае. Гъэсэныгъэм иучреждениехэм ащеджэрэ сабыйхэм вакцинэр ахэзылъхьэ­рэр кIэлэцIыкIу поликлиникэхэм яIофышIэхэр арых. Культу­рэм и Унэу «Гигантым» шIои­гъоныгъэ зиIэхэр шэмбэт ма­фэм екIолIэнхэ ыкIи ащ при­вивкэ щарагъэшIэн алъэкIыщт.

(Тикорр.).