Апэрищым ащыщ хъугъэ

КъэбарлъыгъэIэс агентствэу «РИА Новости» зыфиIорэм испециалистхэм цIыфхэм япсау­ныгъэкIэ зишIуагъэ къэкIощт псэукIэр нахьыбэу къызщыхахыгъэ шъолъырхэр ыгъэу­нэфыгъэх.

Мыщ дэжьым субъектым исхэр шъон пытэхэм, тутыным, наркотикхэм зэрапыщагъэхэр, спортым уахътэу тырагъэкIуа­дэрэр, IофшIэкIэ амалэу цIыф­хэм яIэхэр къыщыдалъытагъэх.

БлэкIыгъэ 2019-рэ илъэсыр пштэмэ, апэрэ чIыпIищыр аубы­тыгъ Дагъыстан, Чэчэн респуб­ликэхэм ыкIи Адыгеим. Зэ­фэхьысыжьхэм къызэрагъэ­лъэгъуагъэмкIэ, тиреспубликэ исым ипроцент 47-р спортым ыкIи физкультурэм апылъ хъугъэ. БлэкIыгъэ илъэсым ГТО-м ишапхъэхэм ятын нэбгырэ мин 30 фэдиз хэлэжьагъ.

УФ-м спортымкIэ иминистрэу Олег Матыциныр Адыгеим къызэкIом федеральнэ проектэу «Спорт — норма жизни» зыфиIорэр шIуагъэ къытэу рес­публикэм зэрэщыпхыращырэм къыкIигъэтхъыгъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, спорт псэуа­лъэхэр нахьыбэу зыщашIыхэу, инфраструктурэм зызщырагъэу­шъомбгъурэ субъектитфым Адыгеир ащыщ.

— ЦIыфэу республикэм щы­псэухэрэм, къуаджэм дэсхэри зэрахэтхэу, спорт псэуалъэхэр къызIэкIэгъэхьэгъошIу афэшIыгъэнхэу пшъэрылъ зыфэдгъэуцужьыгъ. Джащ фэдэу зипсауныгъэ пыч фэхъугъэхэми спортыр зырящыкIагъэр зыщыдгъэгъупшэрэп. Ар мы уахътэм мыдэеу пхырыщыгъэ мэхъу, муниципалитет пэпчъ спортым епхыгъэ инфраструктурэр щы­тэгъэпсы. Адыгеим псэолъэ 941-у итым щыщэу 567-р къоджэ псэупIэхэр ары зыщытшIыгъэхэр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.