Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо автоинспекцие къеты

Радиом иамалхэмкIэ щынэгъончъагъэр агъэпытэщт

ГъогурыкIоным хэлажьэхэрэм апае къэтынхэр радиостанциеу «Урысыем ирадио. Адыгеир» зыфиIорэм иэфир къи­хьащтых.

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIоу пхы­ращырэм къыдыхэлъытагъэхэу мы къэбар програм­мэхэр къыдэкIыщтых.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ хэбзэгъэуцу­гъакIэу къежьэхэрэм, тишъолъыр гъогу хъугъэ-шIагъэу къыщыхъухэрэм, пэшIорыгъэшъ ыкIи радиокъэтынэу «Формула безопасности» зыфиIорэм къыды­хэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр автомобилыр зезыфэхэрэм ыкIи ащ къадисхэм, лъэс­рыкIохэм зэхахыщтых.

Апэрэ къэтыныр Iоныгъом и 9-м щыIагъ, ащ ыуж къэтыни 5 — 6-р къыкIэлъыкIуагъэх. КIэлэцIыкIухэр ыкIи Iэтахъохэр щынэгъончъэу гъогурыкIоным зэрэхэлэжьэщтхэм ар фэгъэхьыгъагъ. Къэтыныр зезыщагъэр Хьаткъо Ирин, хьакIэу къеблэгъагъэхэр Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие пропагандэмкIэ иотдел ипащэу Бзэджэжъыкъо Мурат ыкIи Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ иIофышIэу Афэунэ Рэмэзан.

Радиом иамалхэмкIэ щынэгъончъагъэр тигъогухэм ащагъэпытэныр автоинспекцием ипшъэрылъхэм зэу ащыщ. Тематическэ программэу «Формула безопасности» зыфиIорэр джыри тапэкIэ «Урысыем ирадио. Адыгеир» зыфиIорэм иэфир къихьащт.

«Унэр — еджапIэр — унэр»

Джащ фэдэ гъогу щынэгъончъэм кIэ­лэеджакIохэр тетхэу зекIонхэм зы­щыфырагъэджэгъэхэ тхьамафэ Тэ­хъутэмыкъое районым щыкIуагъ. Къэралыгъо автоинспекторхэм кIэ­лэ­­егъаджэхэр ягъусэхэу ар ра­гъэ­кIокIыгъ.

НыбжьыкIэ цIыкIухэр унэм икIыхэу еджапIэм окIофэхэ, щынэгъо чIыпIэу зэрыфэнхэ алъэкIыщтхэр гъогу полицейскэхэм агу къагъэкIыжьыгъэх. Автомобильхэр зыщызекIохэрэ гъогур зэрэзэпачыщтым ишапхъэхэр, мэзахэ зыхъукIэ нэфынэр къэзытырэ пкъыгъор агъэфедэнэу зэрэщытыр къафаIотагъ.

ЗекIоным фытегъэпсыхьэгъэ гъэтхъыгъэ сурэтхэу полицейскэхэм къагъэхьазырыгъэхэр еджакIохэм ара­тыхи, щынэгъончъэу зы чIыпIэм уикIынышъ адрэм узэрэнэсыщтыр къыхахынэу щытыгъ. Нахьыбэхэм гъэцэкIэныр дэгъоу ашIыгъ.

Къэралыгъо автоинспекторхэм кIэлэегъаджэхэм анаIэ тырарагъэдзагъ ащ фэдэ схемэхэр «щынэгъон­чъэм икъогъупэ», коридорхэм, нэмыкI къэлъэгъорэ чIыпIэхэм апылъэгъэнхэу зэрэщытыр. Анахь шъхьаIэр — ахэм хэукъоныгъэхэр ахэмытынхэр ары.

Нэфрыгъуазэхэр агъэуцугъэх

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэр Адыгеим зэ­рэ­щагъэцакIэрэм ишIуагъэкIэ зэ­хъо­­кIыныгъэшIоу ти­гъо­гухэм ащы­хъу­гъэ­хэр тинэрылъэгъу.

Мы проектым къыдыхэлъытагъэу Мыекъуапэ иура­ми 3-мэ джырэ шапхъэхэм адиштэрэ нэфрыгъозэ кIэхэр къатырагъэуцуагъэх. А чIыпIэхэр: ур. Депутатскэр, 12-р, ур. Димитровым ыцIэ зыхьырэр, 4-р, ур. Димитровыр — Постоваяр — Хьахъуратэр.

Къыхэгъэщыгъэн фае, мы урамхэм къатырагъэуцогъэ нэфрыгъуазэхэр джырэ шапхъэхэм адештэх ыкIи лъэсрыкIохэм апае хэушъхьафыкIыгъэ кнопкэ ахэт. ИщыкIагъэ зыхъукIэ, а кнопкэмкIэ машинэхэм язекIон лъэсрыкIом къызэтырегъэуцо. ЗэрэхъурэмкIэ, автомобилыбэ зэрыкIорэ гъогум лъэсрыкIохэр темытхэ зыхъукIэ къызэтеуцонхэ ищыкIагъэп.

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие гъогурыкIоным хэлажьэхэрэм зафегъазэ сакъыныгъэ къызха­гъэфэнэу ыкIи шапхъэхэр агъэцэкIэнхэу.

ЛъэсрыкIу, сакъыныгъэ къызхэгъаф!

Адыгеим иавтоинспекторхэр ныб­жьыкIэхэр ягъусэхэу гъогурыкIоным ишапхъэхэр лъэсрыкIохэм амыу­къон­хэм къыфэджагъэх.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным итхьамафэ къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ районым иеджапIэхэм ащыщ иволонтерхэм хэштегэу «#ЛъэсрыкIу, сакъыныгъэ къызхэгъаф» зыфиIорэр зытетхэгъэ гъогу тамыгъэ къагъэхьазырыгъ. Полицейскэхэм ныбжьыкIэхэр ягъусэхэу поселкэм иурамхэм къатехьагъэх, лъэсрыкIохэм шапхъэхэр агъэцэкIэнхэу зафагъэзагъ.

Автомобильхэр зэрыкIохэрэ гъогур зэпачы зыхъукIэ, хэушъхьафыкIыгъэ лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэм тетынхэу афагъэпытагъ. Джащ фэдэу, гъогурыкIоным хэлажьэхэ зыхъукIэ мыгузэжъонхэу, шапхъэхэр агъэцэкIэнхэ зэрэфаер Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм агу къагъэкIыжьыгъ.

Ащ имызакъоу, щынэгъончъагъэр гъэпытэгъэным фэшI ныбжьыкIэхэр гъогум тетхэ зыхъукIэ гаджетхэр амыгъэфедэнхэу араIуагъ. ЛъэсрыкIохэр зыхэфэрэ гъогу хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным ыкIи ахэм сакъыныгъэ къахэфэным мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэ къызэрэкIощтым зэхэщакIохэм яцыхьэ телъ.

Щынэгъончъэу гъогум щызекIонхэмкIэ ялэгъухэм щысэшIу зэрафэхъущтхэм ыкIи гъогурыкIоным ишапхъэхэр шIокI имыIэу зэрагъэцэкIэщтхэм зэрэфэ­хьазырхэр кIэлэеджакIохэм къаIуагъ.

АуплъэкIугъэх

ЦIыфхэр зезыщэхэрэ общественнэ транспортыр зезыфэхэрэр Мыекъуа­пэ игъогу полицейскэхэм ауплъэ­кIугъэх.


ЗещэнымкIэ анахь шъхьаIэр — цIыфхэм ящынэ­гъончъагъ ары. АщкIэ водителым пшъэдэкIыжьэу ыхьырэр тэрэзэу ымыгъэцакIэмэ, тхьамыкIагъо къыкIэлъыкIон ылъэкIыщт.

Гъогу-транспорт хъугъэ-шIагъэхэр къэмыгъэхъу­гъэнхэм, хэбзэукъоныгъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэм фэIорышIэрэ Iофтхьабзэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Къэлэ кIоцIым къыщекIокIыхэрэ ыкIи дэкIыхэрэ автобусхэм яводительхэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр зэрагъэцакIэхэрэр инспекторхэм ауплъэкIугъ. Лъэшэу анаIэ зытырагъэтыгъэхэм ащыщ водительхэр дэкIынхэм ыпэкIэ игъом медицинэ ыкIи техническэ уплъэкIунхэр ашIыхэмэ.

Транспорт амалыр зэрэзэтегъэпсыхьагъэмкIэ ищыкIэгъэ документхэр, путевкэр, зэрэзекIощтхэ гъогу картэр, страховой тхьапэр, медицинэ аптечкэр, машIор зэрагъэкIуасэрэр аIыгъхэмэ ауплъэкIугъ.

Iофтхьабзэр окIофэ, пстэумкIи автобус 30-м ехъу къаплъыхьагъ. Хэукъоныгъэ инхэр къахагъэщыгъэп, гъогурыкIоным ишапхъэхэр зэраукъуагъэмкIэ административнэ тхыгъи 7 зэхагъэуцуагъ. Водительхэм пэшIорыгъэшъ зэдэгущыIэгъухэр адашIыгъэх, псынкIэу мызекIонхэу афагъэпытагъ.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр Iэшъынэ Сусан.