Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрищагъ

АР-м иминистрэхэм я Ка­бинет зичэзыу планернэ зэ­хэсыгъоу видео­конференцие шIыкIэм тетэу кIуагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Лъэпкъ проектхэм ыкIи къэ­ралыгъо программэхэм ягъэцэкIэн ары Iофыгъо шъхьаIэу зытегущыIагъэхэр.

Республикэм и Премьер-­министрэу Геннадий Митро­фановым къызэриIуагъэмкIэ, лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн сомэ миллиарди 4,5-рэ пэIуагъэхьанэу агъэнафэ, ащкIэ зэ­зэгъыныгъэу адашIыгъэхэр процент 87-м кIахьэ. 2020-рэ илъэсымкIэ лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэ­шIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм къыды­хэлъытагъэхэр зэкIэ зэшIохыгъэхэ хъугъэ, къихьащт илъэсымкIи зэзэгъыныгъэхэм акIэт­хэгъэным епхыгъэ IофшIэныр ыкIэм фэкIуагъ.

Республикэм ипащэ пшъэ­рылъэу къыгъэуцугъэхэм ащыщ­хэр АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ зэнэкъокъухэм ахэлэжьэным, жъы хъугъэ унэхэм арыс­хэр гъэкощыгъэнхэм, Физкультурнэ ыкIи псауныгъэр зыщагъэпытэрэ комплексхэм, фельдшер-мамыку IэзапIэхэм, стоматологическэ поликлиникэхэм япсэуалъэ, перинатальнэ гуп­чэм, нэмыкI социальнэ объект­хэм яшIын фэгъэхьыгъагъэх.

— Къэгъэлъэгъонхэм такIэмыхьаным игумэкIыгъо щымытыным фэшI ахэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъухэрэм епхыгъэ къэбарыр чIыпIэхэм игъом къыт­IэкIагъэхьан фае. А IофшIэныр зэшIохыгъэ зэрэхъурэм икоординаторэу щыт лъэпкъ про­ектхэм ягъэцэкIэнкIэ ГъэIорышIапIэр. Профильнэ министерствэхэмрэ муниципали­тетхэмрэ япащэхэр зэгъусэхэу мы лъэныкъом Iоф дашIэным, шIуагъэ къытэу бюджет ахъщэр гъэфедэгъэным анаIэ тырагъэтыным мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным иунэе программэ къыдыхэлъытэгъэ проектхэм ягъэцэкIэн зэрэлъыкIуатэрэм иIофыгъуи зэхэсыгъом хэлэ­жьагъэхэр тегущыIагъэх. КъызэраIуагъэмкIэ, непэрэ мафэхэм ехъулIэу гухэлъым ипроцент 20-р зэшIохыгъэ хъугъэ. Ащ нэмыкIэу республикэ бюджетыр, социальнэ пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм Адыгеим ипащэхэм анаIэ атет.

Шъолъырым социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ пандемием иягъэ къызэ­рэкIуагъэр АР-м и Премьер-­министрэ къыIуагъ. Ау Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ Адыгей закъор ары шышъхьэIу мазэм промышленнэ къыдэ­гъэкIыным ииндекскIэ хэхъо­ныгъэ зышIыгъэр. Ар проценти 106,3-рэ мэхъу. Мэкъумэщ продукциемкIи республикэм къэгъэлъэгъонышIухэр иIэх,
ащ ииндекс проценти 104,7-м кIэхьагъ.

Нэужым ведомствэхэм япащэхэм ащыщхэр къэгущыIагъэх, зыфэгъэзэгъэхэ лъэны­къом елъытыгъэу Iофхэм язытет изэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх.

ЦIыфхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къы­гъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм лъэплъэ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Вице-премьерэу Наталья Ши­роковам къызэриIуагъэмкIэ, пандемием илъэхъан цIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъо­тыгъэ­нымкIэ къатефэрэр зэкIэ агъэцакIэ. Илъэси 3 — 7 зыныбжь сабыйхэр зэрыс унэгъо 18 286-мэ ахъщэ тынхэр ятыгъэнхэмкIэ унэшъо гъэнэфагъэ­хэр ашIыгъэх. Ащ сомэ миллион 843-рэ пэIуагъэхьагъ. IофшIапIэ чIэзынагъэхэм сомэ мил­лион 405-рэ афатIупщыгъ.

— Федеральнэ гупчэм ишIуа­гъэкIэ мы охътэ мыпсынкIэм Iофхэм язытет зыпкъ идгъэуцон тлъэкIыгъ. Ар непи лъытэгъэ­кIуатэ. Къэралыгъор IэпыIэгъу къазэрэфэхъурэр республикэм щыпсэухэрэм зэхашIэн фае, — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Адыгэ Республикэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIын зызэрэфа­гъэ­хьазырырэм иIофыгъуи зэ­хэ­сы­гъом къыщаIэтыгъ. Iофтхьабзэу зэхащэщтхэм яплан аштагъ, ахэр рагъэкIокIыхэ зыхъукIэ эпидемиологием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет къыдалъытэщт.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу