2019-рэ илъэсымкIэ анахь дэгъух

Культурэм иучреждениехэм, творческэ купхэм ыкIи орэд къэзыIо­хэрэм азыфагукIэ муниципальнэ псэупIэм иадминистрацие игрант икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэм ацIэхэр ТIопсэ районым къащыраIуагъэх.

Районым ипащэ культурэмкIэ исовет иосэшIхэр зэнэ­къо­къум къекIолIагъэхэм ялъэIу тхылъ 11-мэ захаплъэхэм, икIыгъэ илъэсым Iофтхьабзэу зыхэлэжьагъэхэм япчъагъэ, лъэгапIэу зынэсыгъэхэр, текIоныгъэу къыдахыгъэхэр, Iофы­шIэхэм хэхъоныгъэу яIэр, къэбарлъыгъэIэс амалхэм зэра­дэлажьэ­хэрэр, кIэу агъэфе­дэрэр, нэ­мыкIхэри къыдалъытагъэх.

2019-рэ илъэсым изэфэхьысыжьхэмкIэ, ТIопсэ районым икIэлэцIыкIу куп анахь дэгъоу къыхахыгъ ыкIи материальнэ­-техническэ лъапсэм игъэпытэн тегъэпсыхьэгъэ ахъщэ шIу­хьафтынэу сомэ мин 75-рэ къылэжьыгъ лъэпкъ къашъомкIэ купэу «Черкесия» зыфи­Iорэм. ПсэупIэу Новомихай­ловскэм купыр щэлажьэ. Адыге­им и Кощхьэблэ район щыщ Догъ (Догов) Рустам япащэу мыхэм район, шъолъыр ыкIи урысые зэнэкъокъухэм илъэс заулэм закъыщагъэлъэгъуагъ, зэнэкъокъу ыкIи фестиваль зэ­фэшъхьафхэм ядипломхэр къафагъэшъошагъэх.

Сомэ мини 100 хъурэ ахъщэ шIухьафтыныр джащ фэдэу къылэжьыгъ районым икIыгъэ илъэсымкIэ иучреждение анахь дэгъоу алъытагъэм —псэупIэу Новомихайловскэм культурэмрэ зыгъэпсэфыгъом­рэкIэ и Гупчэу «Юность» зыфиIорэм.