ЯIэпэIэсэныгъэ хагъэхъо зэпыт

Лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ карантиным илъэхъани ТIо­псэ районым икъоджэ псэупIэхэм культурэм иIофышIэу ащыпсэухэрэм яIэпэIэ­сэныгъэ ихэгъэхъон зэпагъэугъэп.

ТIопсэ районым культурэмкIэ игъэIорышIапIэ къызэрэщытаIуа­гъэмкIэ, мыгъэ лъэпкъ проектэу «Культурэм» ишъолъыр программэу «Творческэ цIыфхэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу зэпэчыжьэ егъэ­джэн шIыкIэм тетэу къэралыгъом иапшъэрэ еджэпIэ анахь дэгъухэм яшIэныгъэхэм ащыхагъэхъон алъэ­кIыгъ муниципалитетым культурэмкIэ иIофышIэ 25-мэ. Ахэр купхэм яхудожественнэ пащэх, хореографых, тхылъеджапIэхэм яIофышIэх, искусствэхэмкIэ еджапIэхэм якIэлэ­егъаджэх. Мыхэм ащыщ адыгэ къа­шъомкIэ кIэлэцIыкIу купэу «Дышъэ къам» ыкIи студиеу «Игольница-искусница» зыфиIохэу псэупIэу Цыпка дэтхэм япащэу КIуращынэ Маринэ. Онлайн шIыкIэм тетэу егъэджэнхэр ащ культурэмкIэ институтэу Ке­мерово дэтым щикIугъэх. ГъэкIэ­рэкIэн-Iэпэщысэ искусствэмкIэ аужырэ шапхъэхэу художественнэ егъэ­джэным иIэхэм ащ зафигъэсагъ.

Видеоегъэджэнхэмрэ мастер-классхэмрэ гъэшIэгъоныгъэхэу ыкIи шIуагъэ къатыгъэхэу елъытэ лъэпкъ шъуашэм ыкIи лъэпкъ джэгуалъэхэм яшIын пылъ IэпэIасэм.

— Студием щезгъаджэхэрэм джы адэсшIынэу сыфай етIэгъэжъэныр гъэфедагъэу пкъыгъохэмрэ графи­кэмрэ, — къыIуагъ КIуращынэ Маринэ.

Игухэлъ благъэхэм ащыщ театральнэ искусствэмкIэ Урысые къэралыгъо институтыми зэпэчыжьэ егъэджэн щикIуныр — театрэм пае тарихъ шъуашэм ишIыкIэ-гъэпсыкIэхэр къызIэкIигъэхьащтых.

Ныбэ Анзор.