«ШэхэкIэир» къахэщыгъ

Шъолъырым ичIыпIэ общественнэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъухэм Iофэу зэшIуахыгъэм Краснодар краим зэфэхьысыжьхэр щыфа­шIы­гъэх. Зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэр мэфэкI шIыкIэкIэ ТIуапсэ щагъэшIуагъэх. Тилъэпкъэгъухэр ахэм ащыщ хъугъэх.

ЗэхэщакIохэм къызэраIо­рэмкIэ, зэнэкъокъум пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр шъолъырым щы­псэухэрэм янахьыбэр чIыпIэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэм язэшIохын къыхэгъэлэжьэгъэнхэр ары. Ахэм ащыщых унэхэм къапэIулъ чIыналъэхэм язэтегъэпсыхьан, джащ фэдэу чIыпIэ общественнэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъухэм ямэхьанэ къэIэтыгъэныр.

2019-рэ илъэсым изэфэхьысыжьхэмкIэ, краим чIыпIэ общественнэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ икъулыкъу анахь дэ­гъуищым ахэхьагъ Шъачэ щылажьэу «ШэхэкIэй» зыфиIорэр. Ащ илъэсыбэ хъугъэу ипащэр ЛIыф Хъалид. Мы чIыналъэм къихъухьэгъэ лъэпкъыр анахьыбэу зыщыпсэурэ чIыпIэхэм яобщественникхэм мыр яапэрэ текIоныгъэу щытэп — Шъа­чэрэ ТIопсэ районымрэ ахэхьэрэ чылагъохэм чанэу ащыла­жьэхэрэм яIофшIакIэ муниципальнэ ыкIи шъолъыр лъэгапIэхэм къащыхагъэщэу пчъа­гъэрэ къыхэкIыгъ.

Мы зэнэкъокъум хэлэжьа­гъэхэм ахъщэ шIухьафтынхэр къаратыгъэх. Апэрэ чIыпIэр къэ­зыхьыгъэм — сомэ мин 531,1-рэ, ятIонэрэр — сомэ мин 318,7-рэ, ящэнэрэр къызыфа­гъэшъошагъэм — мин 212,5-рэ.

«ШэхэкIэим» ахъщэр зыпэ­Iуигъэхьанэу ыгъэнафэрэр Шэ­хэкIэишхо иурамитIумэ кIэлэцIыкIу джэгупIэхэр ащыгъэ­псыгъэнхэр ары.

— ТекIоныгъэр къыдэтхыным зиIахьышIу хэзышIыхьэгъэ ти­къоджэгъухэм сызэрафэразэр ясIонэу сыфай, — къыкIигъэтхъыгъ ЛIыф Хъалидэ. — Зэ­дэ­Iужь куп инэу, гукъэкI дэ­гъухэр зиIэхэу тызэхэт. ЦIыфхэр ягуа­пэу къахэлажьэх кIэлэцIыкIу джэгупIэхэм яшIыни, урам­хэм, псырыкIуапIэхэм ягъэцэ­кIэ­жьы­ни, къэбзэныгъэр къаухъумэ, мэхьанэшхо зиIэ проектхэм якIэщакIох. Районым, къалэм яадминистрациехэм, депутатхэм яIэпыIэгъу хэмытыгъэмэ, ахэр къыддэхъущтыгъэхэп.