ХыIушъо шапсыгъэ щыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм ягъэхъагъэхэр

Дунаим къащыхэщыгъэх

ТIопсэ районым илIыкIохэу «Дышъэ кIэн» зыфиIорэ къэшъокIо купэу Агуйрэ орэдыIохэу Агуяпэ щыщхэмрэ дунэе зэнэкъокъушхоу онлайн шIыкIэкIэ зэхащагъэм текIоныгъэ къыщыдахыгъ.

Дунэе зэнэкъокъоу «Яркий взлет» зыфиIорэр лъэныкъуи 7-у зэтеутыгъагъ, илъэси 7-м къыщыублагъэу 25-м нэс зыныбжь нэбгырэ 200-м ехъу хэлэжьагъ.

Агуй культурэмкIэ и Унэ адыгэ къашъомрэ орэдымрэкIэ икупэу «Дышъэ кIэн» зыфиIоу Нэгъуцу Сурэ зипащэр апэрэ шъуашэм илауреат хъугъэ, Ачэхъу Аленэ ыгъэсагъэхэу орэд къэIонымкIэ купэу «Къушъхьэ чIыналъ» зыфиIорэм иорэдыIохэу Агуяпэ щыщхэ илъэси 10 зыныбжь Нэгъуцу Сусаннэрэ илъэ­си 7 зыныбжь Нэгъуцу Амиррэ дышъэрэ тыжьынрэ къахьыгъ.

Сабыйхэм анэхэмкIэ

ТIопсэ районым ипсэупIэу Новомихайловскэм щыщ кIэлэцIыкIу 27-рэ кIэлэцIыкIу ыкIи Iэтэхъо творчествэмкIэ Урысые лIыхъужъ-патриотическэ фестивалэу «Звезда спасения» зыфиIорэм хэлэжьагъэх ыкIи 13-мэ муниципальнэ уцугъом текIоныгъэ къыщыдахыгъ, краим щыра­гъэкIокIыщтым джы хэлэжьэщтых. Урысыем ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ иминистерствэ зэнэкъокъум изэхэщакIу.

IофшIагъэу къырахьылIагъэхэм уасэ афэзышIырэ купым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, изобразительнэ творчествэмкIэ анахьыкIэу хэлажьэхэрэм яIофшIагъэхэм анахь дэгъоу къахагъэщыгъ илъэси 7 зы­ныбжь Шъхьэлэхъо Владислав исурэтэу «Пожар в лесу» зыфиIорэр. МашIом зыщызыухъумэхэрэ шъыхьэхэр ащ къыщыгъэлъэгъуагъэх.

ТекIоныгъэшхом фэгъэхьыгъэ лъэныкъомкIэ зэнэ­къокъум илауреатхэм ащыщ илъэси 5 зыныбжь Ачэхъу Элинэ, исурэтэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэр къахагъэщыгъ.
Ныбэ Анзор.