ТиIофшIэн лъэкIуатэ

Зэпахырэ узэу коронавирусыр къызежьагъэм къыщегъэ­жьагъэу щыIэныгъэм илъэныкъуабэмэ зэхъокIыныгъэ афэхъугъ. Адрэхэм афэдэу Адыгеим иветеран пограничникхэм яорганизацие иIофшIэни ащ къыхеубытэ.

ЯIофшIэн зэфэхьысыжь зыщыфашIыгъэгъэ зэхэсыгъоу икIыгъэ илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ щыIагъэм ыуж ахэр зэхэхьагъэхэп. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, ветеран пограничникхэм я Союз сызэритхьаматэм къыхэкIыкIэ нэбгырабэхэр къысфытеуагъэх IофшIэным зыщылъыпытыдзэжьыщтым, шэмбэт шIыхьафхэр «ДзэкIолIхэм япсынэкIэчъ» дэжь зыщызэхэтщэщтхэм, нэмыкIхэми агъэгумэкIыхэу. Ащ къегъэлъагъо организацием хэтхэр зэрэзэ­къотхэр, зэрэзэфезэщыхэрэр, IофшIэнэу дгъэцакIэрэр зэрэмыхьаулыер.

Ау ищыкIэгъэ дэдэ зыхъукIэ, нэбгырабэ къыхэтымыгъэлажьэу Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр ретэгъэкIокIых. БэмышIэу ащ фэдэ зэIукIэгъу дытиIагъ гъэзетэу «Адыгейская правда» зыфи­Iорэм иредактор шъхьаIэу Анатолий Дьяченкэм. Медалэу «За помощь и содействие ветеранскому движению» зыфиIорэр ащ фэзгъэшъошагъ. Пограничник дзэхэр зызэхащагъэр илъэси 102-рэ зэрэхъугъэм ар фэгъэ­хьыгъагъ.

Анатолий Георгий ыкъом илъэс 81-рэ ыныбжь нахь мы­шIэми, редактор шъхьэIэ IэнатIэр джы къызнэсыгъэми егъэцакIэ. АщкIэ иIэпыIэгъушIур ишъхьэгъусэу Евгения Павел ыпхъур ары. Тиорганизациерэ мы гъэзетымрэ 2015-рэ илъэсым ишышъхьэIу мазэ къыщегъэжьагъэу зэпхыныгъэ пытэ зэдыряI. Пограничникхэм ятарихъ ыкIи яIофшIэн афэгъэхьыгъэ тхыгъэ­хэр ащ инэкIубгъохэм бэрэ къарэхьэх. АщкIэ Анатолий ишIуагъэ къытегъэкIы.

Джащ фэдэу «ДзэкIолIхэм япсынэкIэчъ» дэжь щагъэтIысыгъэ чъыг 36-м щыщэу 6-р Анатолий къыхьыхи, ежь ыIэшъхьи­тIукIэ ыгъэтIысыгъэх. Ар гуфэбэныгъэ зыхэлъ цIыфэу, икъалэ итеплъэ ыгъэгумэкIыхэрэм ащыщ.

ШIушIагъэу иIэ пстэури къыдэтлъытэхи, Анатолий Дьяченкэм мы медалыр фэдгъэшъо­шагъ. Ишъхьэгъусэрэ ежьыррэ зыщыпсэухэрэ унэм тыкIуи ар еттыжьыгъ, нэбгыритIуми пропагандэ IофшIэнэу агъэцакIэрэмкIэ «тхьашъуегъэпсэу» ятIуагъ, псауныгъэ пытэ яIэнэу тафэлъэ­Iуагъ. Джащ фэдэ цIыфхэр ти Мыекъуапэ дэсых.
Иван Давидюк.

Адыгеим иветеран пограничникхэм я Совет итхьамат.