Нэбгырэ 510-рэ дзэм ащэщт

Бжыхьэ дзэ дэщыгъоу къэблагъэрэм изэхэщэн Адыгеим зэрэщылъыкIуатэрэм, федеральнэ гупчэм къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ шIэгъэн фаехэм ыкIи 2020-рэ илъэсым игъэтхэ дзэ дэщыгъо кампание зэрэрекIокIыгъэм изэфэхьысыжьхэм защытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Видеозэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу рекIокIыгъэ Iофтхьабзэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым. Ащ хэлэжьагъэх министерствэхэм, къулыкъухэм, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ къэлэ ыкIи район администрациехэм ялIыкIохэр, дзэ комиссариатым икъулыкъушIэхэр, нэмыкI­-хэри.

Гъэтхэ дэщыгъом изэфэхьысыжьхэм ыкIи бжыхьэ компанием ипшъэрылъхэм къатегущыIагъ АР-м идзэ комиссариат ипащэу Александр Авериныр. Ащ къы­зэриIуа­гъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым зэхащэгъэ гъэтхэ дзэ дэщыгъом къыфэбгъэ­зэжьмэ, аныбжьыкIэ къулыкъу ахьынэу зытефэрэ нэбгырэ 2200-м ехъу чIыпIэ комиссариатхэм къякIолIагъ, ахэм ащыщэу ныбжьыкIэ 490-р дзэ къулы­къум ащагъэх, ащкIэ республикэм пшъэры­лъэу къыфагъэуцугъэр гъэцэкIагъэ хъугъэ. Къулыкъум кIуагъэхэм ащыщэу нэбгырэ 76-мэ дзэ-учетнэ сэнэхьат зэрагъэгъотыгъ, нэбгырэ 24-мэ апшъэрэ гъэсэныгъэ яI. НыбжьыкIэхэм япроцент 75,9-м япсауныгъэ изытет тэрэзэу алъытагъ, процент 17,5-м — шапхъэхэм адимыштэу къыхагъэщыгъ. Дзэ къулыкъум кIонэу щыт нэбгырэ 272-мэ повесткэхэр аратынхэ алъэкIыгъэп, зэратыгъэхэ нэбгыри 2-р чIыпIэ комиссиехэм къякIолIа­гъэп. Ахэм яIофхэр зэхафынхэу следствиемкIэ къулыкъухэм аIэкIагъэхьагъэх. Ащ дакIоу ныбжьыкIэ 77-мэ бэшIагъэу алъэхъух.

— Iоныгъом и 25-м ехъулIэу къулыкъур зыхьынэу къызытефэрэ нэбгырэ 2742-у бжыхьэм къызэджэщтхэм ащыщэу нэбгырэ 387-мэ макъэ арагъэIун алъэ­кIыгъэп, — къеIуатэ Александр Авериным. — Мыгъэрэ бжыхьэ дзэ дэщы­гъом унашъоу щыIэмкIэ Адыгеим щыщ ныбжьыкIэ 5100-мэ къулыкъур ахьыщт, хабзэ зэрэхъугъэу, ахэр чIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащэщтых.

Дзэ къулыкъум гъатхэм ащагъэхэм ащыщ нэбгыри 6-мэ къарагъэгъэзэ­жьыгъ. Ащ лъапсэу фэхъугъэр ныбжьыкIэхэм япсауныгъэ изытет чIыпIэ комиссариатхэм икъоу зэращамыуплъэкIугъэр ары. Ащ фэдэ гумэкIыгъохэр тапэкIэ къэмыхъунхэм, къэблэгъэрэ дэщыгъор шапхъэхэм атетэу регъэкIокIыгъэным фэгъэзэгъэ къулыкъу пстэуми анаIэ тырагъэтын зэрэфаер А. Авериным хигъэунэфыкIыгъ.

Джащ фэдэу, республикэм идзэ комиссар шъхьаIэ АР-м псауныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ иминистрэ зыфигъэ­загъ ныбжьыкIэу дащыщтхэм коронавирусым икъыхэгъэщынкIэ ищыкIэгъэ медицинэ уплъэкIунхэр игъом ыкIи икъоу арагъэ­кIунхэу.

Александр Авериныр къызыщыуцугъэ­хэм ащыщ дзэ-патриотическэ пIуныгъэр республикэм зэрэщылъагъэкIуатэрэр. Мы лъэныкъом Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат лъэшэу ынаIэ зэрэтыригъэтырэр зэхэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ. НыбжьыкIэ армейцэ 3384-рэ мы уахътэм республикэм щатхыгъ. «Юнармием» игъогу картэ къыдыхэлъытагъэу, бжыхьэ дзэ дэщыгъо Iофтхьабзэр окIофэ республикэмкIэ нэбгыри 100-м кIахьэу ащ исатырхэм ахагъэхьанэу агъэнафэ.

Дзэ дэщыгъо кампаниер Адыгеим сыдигъуи зэрифэшъуашэу зэрэщызэхащэрэр республикэ комиссариатым ипащэ къыIуагъ. Хабзэ зэрэхъугъэу, мы илъэсым ибжыхьэ дзэ дэщыгъуи шапхъэ­хэм адиштэу зэрэрагъэкIокIыщтыр, пшъэры­лъэу къафагъэуцугъэхэр шIокI имыIэу зэрагъэцэкIэщтхэр къыкIигъэтхъыгъ.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ, хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистерствэхэм, нэмыкI структурэхэм ялIыкIохэу нэужым гущыIэ зэратыгъэхэм республикэм идзэ комиссариат Iоф зэрэдашIэрэм, ащ шIуагъэу къытырэм ыкIи тапэкIэ пшъэ­рылъэу зыфагъэуцужьхэрэм къатегущыIагъэх.

Iэшъынэ Сусан.