Мыекъуапэ ипчэгу щыкIощт

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр Мыекъуапэ ипчэгу шъхьаIэу В. И. Лениным ыцIэ зыхьырэм шэмбэтым щыкIощт.

— Iоныгъом и 26-м, мафэм сыхьатыр 11-м къэгъэлъэгъон-бэдзэрыр игъэкIотыгъэу къызэIутхыщт, — къыIуагъ республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ ипащэу Бадый Къэплъан. — Лъэпкъ IэпэIасэхэм яIэшIагъэхэр къагъэлъэгъощтых, ясэнэхьат хэшIыкI ин фызиIэхэр яIофшIагъэ­хэм къатегущыIэщтых, пIуныгъэ мэхьанэ зиIэ зэхахьэхэр зэхащэщтых.

Зэнэкъокъур мафэм сыхьатыр зым нэс кIощт. Бгъэфедэн плъэкIырэ искусствэр, сатыум фэгъэ­хьыгъэ IофшIагъэхэр, нэмыкIхэри къагъэлъэгъощтых. Зэхахьэм орэдхэр къыщаIощтых, щыуджыщтых. Пчыхьэм сыхьатыр 5-м зэфэхьысыжьхэр ашIыщтых, анахь дэгъухэм шIухьафтынхэр афагъэшъошэщтых.
Сахьидэкъо Нурбый.