Дунаим щагъэмэфэкIыщт

Адыгэ лъэпкъ шъуашэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIын фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр Iоныгъом и 28-м республикэм, тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэурэ шъолъырхэм, IэкIыб хэгъэгухэм ащыкIощтых.

— Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр» кIэщакIо зыфэ­хъугъэ зэхахьэр, хэбзэ шапхъэхэм адиштэу, мэфэкIышхо хъугъэ. Адыгабзэмрэ тхыб­зэмрэ я Маф, адыгэхэм я ИлъэсыкI, Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Маф, адыгэ быракъым и Маф, адыгэ шъуашэм и Маф, нэмыкIхэри илъэс къэс игъэкIотыгъэу тэгъэмэфэкIых, — къытиIуагъ Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан.

Дунаир зэлъызыкIугъэ зэпахырэ узым къыхэкIэу адыгэ лъэпкъ шъуашэм и Мафэ мыгъэ онлайн шIыкIэм тетэу агъэмэфэкIыщт, концертхэр, зэIукIэгъу­хэр зэхащэщтых.

— МэфэкIым епхыгъэ тхыгъэхэр республикэм икъэлэ ыкIи район администрациехэм афагъэхьыгъэх, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм лъэпкъ Iоф­хэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр. — ЕджапIэхэм, IофшIапIэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм мэфэкI зэхахьэхэр ащызэхащэщтых.

ыгэ быракъым афэгъэхьыгъэ орэдхэр, нэмыкIхэри къащытIощтых, — игупшысэхэм тащегъэгъуазэ Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къызыфагъэшъошагъэу, къэралыгъо ансамблэу «Ислъамыем» ихудожественнэ пащэу Нэхэе Аслъан. — МэфэкIым тыхэлажьэзэ, Адыгэ Рес­публикэм лъэпкъхэр зэгурыIохэу зэрэщыпсэухэрэр, пэсэрэ лъэпкъ орэдхэр, адыгэ искусствэм фэгъэхьыгъэ орэдхэр «Ислъамыем» ыгъэжъынчыщтых.

— Адыгэ къашъомрэ адыгэ шъуа­шэмрэ язэпхыныгъэхэр цIыфхэм алъы­гъэIэсыгъэнхэм Iоф дэтэшIэ, — къыти­Iуагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу, Адыгеим инароднэ артистэу, Абхъазым ыкIи Пшызэ язаслуженнэ артистэу Хъо­джэе Аслъан. — ТикъашъохэмкIэ адыгэ шэн-хабзэхэр, тарихъыр, искусствэм ибаиныгъэхэр къэтэгъэлъагъох. Адыгэ шъуашэр тиартистхэм ащыгъэу концертхэм, зэхахьэхэм ахэлажьэхэ зыхъукIэ, лъэпкъ искусствэр нахь гъэкIэрэкIагъэу къызэрэдгъэлъэгъощтым тыпылъ.

Лъэпкъ шъуашэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэм «Налмэсыр» щыуджыщт. БлэкIыгъэ илъэсхэм концертхэм зэрахэ­лэжьагъэр зэфихьысыжьызэ, хэхъоныгъэхэр фишIыщтых.

Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Жъогъобыным» адыгэ шъуашэм и Мафэ зыфигъэхьазырыгъ. КIэлэцIыкIухэм едзы­гъохэр къашIыщтых.

Къалэм икIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Гармонием» адыгэ шэн-хабзэхэм яхьылIэгъэ зэIукIэгъухэр щэкIох.

— Адыгабзэр кIэлэцIыкIухэм ядгъэшIэным тыпылъ. Орэдхэр къаIох, усэхэм къяджэх, — яIофшIакIэ тыщегъэгъуазэ «Гармонием» икружок ипащэу Къанэкъо Нурыет. — Адыгэ шъуашэм имэфэкI игъэкIотыгъэу тыхэлэжьэн зэрэтымылъэ­кIырэр тыгу къео. Зэпахырэ узым икъи­ныгъохэр шIэхэу къызэтынэкIыхэ тшIо­игъу. Адыгэ шъуашэм изехьан ехьылIэгъэ къэбархэр кIэлэцIыкIухэм къафэтIотэщтых.

ЕджапIэхэм онлайн-зэIукIэгъухэр ащыкIощтых, ИнтернетымкIэ зэлъыIэсыкIэ амалхэр агъэфедэщтых. Адыгэ шъуа­шэм и Мафэ IэкIыб къэралхэм, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэ­сым, Москва, нэмыкIхэм ащагъэмэфэ­кIыщт.

ЕмтIылъ Нурбый.