Аслъан джыри хадзыжьыгъ

Зигугъу къэтшIыщтыр тигъунэгъу краим игуп­чэу Краснодар и Думэ идепутатхэм яхэдзын бэмышIэу зэрэщыIагъэр ыкIи ащ идепу­татэу Нэхэе Аслъан ящэнэрэу зэрэха­дзы­жьы­гъэр ары. Юбилейнэ микрорайоным ихэдзакIохэм ялIыкIоу ар Краснодар ипар­ламент загъакIорэр илъэсибл хъугъэ.

Мыщ ыпэрэ хэдзыгъоу щыIагъэм къалэм и Думэ идепутат хъумэ ашIоигъоу нэбгыри­бгъу къиуцогъагъ. Урыс хэ­дза­кIохэм амакъэ зыфати, ядепутатынэу хадзыгъагъэр адыгэ кIэлэ за­къоу ахэтыгъэр — Нэ­хэе Аслъан ары.

Джыри, илъэсиплI зытешIэм, Краснодар ияблэнэрэ хэдзыпIэ округ ыцIэкIэ къэлэ Думэм иде­путат хъумэ ашIоигъоу нэбгырибгъу къиуцогъагъ. Ау олигарх бэлахьхэм ащыщхэм ялIыкIохэр къызэрэрагъэуцуагъэхэр зашIэм, къахэкIыгъэх зикандидатурэхэр зэкIэзыхьажьыгъэхэр.

Юбилейнэ микрорайонэу илъэсиблым къыкIоцI Аслъан зилIыкIогъэ цIыфхэм ящыIэ­кIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным, еджапIэхэм, кIэлэцIыкIу Iы­гъыпIэхэм, гъэпсэфыпIэхэм, гъогухэм язэтегъэ­псыхьан пы­лъыгъэ адыгэ кIалэу Нэхэе Аслъан ама­къэхэр фатыгъэх.

Аслъан 1957-рэ илъэсым Пэнэжьыкъуае къыщыхъугъ. Гурыт еджапIэм ыуж Пшызэ мэкъумэщ институтым псэо­лъэшIынымкIэ ифакультет къыухыгъ. Каменномостскэм Iоф­шIэныр щыригъэжьэгъагъ. ­Илъэс 45-рэ хъугъэу Краснодар щэ­псэу. Краим ианахь псэолъэшI организациешхоу «МПМК Краснодарская-1» зыфиIорэм иге­неральнэ директор, краим ипсэо­лъэшI организацие 500 зыхэхьэрэ Советым итхьамат. Пшызэ, Адыгеим язаслуженнэ псэолъэшI, медалэу «За выдающийся вклад в развитие Кубани» зыфиIорэм ия II-рэ, я III-рэ шъуашэхэр зиIэхэр къыфагъэшъошагъэх, УФ-м, ЮФО-м япсэолъэшI гъэшIуагъ, экономикэ шIэныгъэхэмкIэ кан-
дидат.

Ятэу Нэхэе Юсыф ВЛКСМ-м Теуцожь районымкIэ иапэрэ секретарыгъ. ТIогъогогъо Пэнэ­жьыкъое сельпом итхьамэтагъ. Пэнэжьыкъое совхозым идиректор игодзагъ, Теуцожь районым ипрофсоюзхэм ярайком итхьа­мэтагъ. Янэу Нурыет щэIэфэ район тхылъеджапIэм ипэщагъ.

ХэдзакIохэр зэрэщыгугъыхэрэр

Ахэр зэкIэ къэппчъын зы­хъукIэ, гъэзет нэкIубгъо заулэ ищыкIагъ. Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу, заом иветеранэу, летчикэу Григорий Хаустовым, сэкъатныгъэ зиIэхэм яобществэ итхьаматэу Валентина Васюковам, «Человек с большой буквы» зыфиIоу я 101-рэ гурыт еджапIэм иколлектив къытхыгъэм, «Краснодарпро­ектстроим» ипащэу, краим и Законодательнэ ЗэIукIэ иде­путатэу Тутарыщ Батырбый, нэмыкIыбэхэм къатхыгъэхэм ащыщхэм шъуащыдгъэгъозэн.

— Аслъан цIыфхэм шIу афишIэныр ишэн-хабзэу, ащ гуапэ хигъуатэу сэлъытэ, — еIо ЛIыхъужъым. — Тыдэ щыIа­гъэми, сыд фэдиз къин хэты­гъэми, тимикрорайон щыпсэу­хэрэр щыгъупшагъэхэп, язэIу­кIэхэм, яюбилейхэм, ямэфэкI зэхахьэхэм ахэтыгъ. ТигумэкI зэ­ригъэшIагъ, адыгэ кIалэм къыддигощыгъ, шIу зытигъэ­лъэгъугъ.

2016-рэ илъэсым кIэщакIо фэхъуи кIэлэцIыкIу IыгъыпIи­хымэ корпусхэр къапаригъэшIыхьэхи, кIэлэцIыкIоу щаIы­гъыщтыгъэхэм япчъагъэ нэбгырэ 300-м ехъукIэ нахьыбэ ашIыгъ.

Илъэс заулэкIэ узэкIэ­Iэбэ­жьымэ, непэ юбилейнэ микрорайоныр зытет чIыгур ыбгъуищыкIэ Пшызэ къыухьэу, хэкI­итэкъупIэу, зэхэкIыхьагъэу щы­тыгъ. Джы ащ краир зызэхащагъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ скверыр къы­зэрэщызэIуахыгъэм ядепутат иIахьышIу зэрэхэлъыр ашIэшъ, цIыфхэр рэгушхох.

Юбилейнэ микрорайоным иIухьапIэу алъытэрэр бульварэу Евскиным ыцIэ зыхьырэр ары. Ар агъэпсынымкIи ишIуагъэ къыгъэкIуагъ. Непэ къызынэ­сыгъэми ащ ынаIэ тет.

2017-рэ илъэсым я 101-рэ гурыт еджапIэм иунашъхьэ Нэхаим зэбларигъэхъугъ. Нэужым спортзалышхо аригъэгъэцэ­кIэжьыгъ. Сыд фэдэ Iофтхьабзэ еджапIэм щырекIокIыми, депутатыр ахэт.

Микрорайоным ирождест­венскэ парк изэтегъэпсыхьан мылъкушхо тыригъэкIодагъ, волейбол ешIапIэ, нэмыкIэу даригъэшIыхьагъэри бэдэд. Общественнэ организациехэр, сымаджэхэр, зигъот макIэхэр щыгъупшэхэрэп.

Микрорайоным инахьыжъ­хэми, иныбжьыкIэхэми ренэу ахэхьэ, зыфаехэр афегъэцакIэ, хыIушъоми арегъащэх. Культурэм иIофышIэхэм ящыкIэгъэ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэр афи­щэфыгъ, адыгэ орэдэу «Синанэр» къэзэкъ артистхэм ямэфэкI зэхахьэхэм ащагъэ­жъынчэуи зэхэтхыгъэ.

ИхэдзакIохэр зэригъэгугъагъэхэр

Микрорайоным спортзал тэ­рэз иIагъэп. Джы къатитIоу зэтет унэм цIыфхэм япсауны-
гъэ зыщагъэпытэщт спорткомплекс къащыфызэIуихыщт.

Ягимназиеу N 37-м ублэпIэ классхэм арыс нэбгырэ 300 зыщеджэнхэ алъэкIыщт еджапIэ даригъэшIыхьащт. Вертолет площадкэу щытыгъэ квадратнэ метрэ 800-р аригъэгъэцэкIэжьынышъ, Юбилейнэ микрорайоным икIыхьагъэкIэ рекIокIырэ бульвархэр зэхэгъэхьажьыгъэхэмэ, гъэпсэфыпIэ дэгъу хъущт. Автомашинэхэр микрорайоным къыдэхьанхэмкIэ, дэкIынхэмкIэ бэшIагъэ къинышхо зыхэтхэр. А Iофыгъори зэшIохыгъэ хъущт. Пшызэ инэпкъхэм ягъэпытэн, бульварэу Евскиным ыцIэ зы­хьырэм, рождественскэ паркым, унэгъо щагухэм язэтегъэ­псыхьан лъагъэкIотэщт. Общественнэ организациехэм, ветеранхэм, зигъот макIэхэм, сэ­къатныгъэ зиIэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, еджапIэхэм, культурэм, спортым яIофышIэхэм IэпыIэгъу зэрафэхъущтыгъэр депутатэу Нэхэе Аслъан ипшъэ­рылъ шъхьаIэу къэнэжьых.

Илъэныкъо гупси щыгъупшэрэп

Нэхэе Аслъан тилъэпкъ гъэзети иныбджэгъушIоу зэрэ­щытыри къыхэдгъэщын. Гъэзетым икIэгъэтхэнкIэ теуалIэу хъугъэшъ, ренэу тегъэразэ. Ежьыри ышнахьыкIэу Хьисэу Пэнэжьыкъуае дэсым тигъэзет игъом IэкIегъахьэшъ, (ахэм Iоф зэдашIэ) ренэу яджэ, игупсэ Адыгеим щыкъэбархэм защегъэгъуазэ.

Аслъан институтыр къызеу­хым апэ IофшIэныр зыщы­ри­гъэжьэгъагъэр Мыекъопэ районыр ары. Iоф зыдишIагъэхэр щыгъупшэхэрэп. Ахэм ямыза­къоу, зыдеджагъэхэу, иныб­джэгъухэу Мыекъуапэ, Кощ­хьаблэ, Шэуджэн, Теуцожь районхэм, нэмыкIхэм арысыр макIэп. ЗэлъэкIох, зэрэгъэгъуа­щэхэрэп.

ИкIэухым къэтIон Нэхэе Ас­лъан зидепутат микрорайоным изэтегъэпсыхьан дакIоу IофшIэн бэдэдэ ыпшъэ зэрилъыр, щытхъу хэлъэуи зэригъэцакIэ­рэр. Краснодар имызакъоу, краим икъэлэ зэфэшъхьафхэми зипэщэ псэолъэшI компание­шхом иIофышIэхэр ащэла­жьэх.

Ащ фэшыхьат Краснодар иурамэу Российскаям псэупIэ комплексэу «Москва» зэрэщагъэпсыгъэр. Ащ непэ унэгъо 1500-рэ щэпсэу. Ащ ыуж Новороссийскэ, ЧIыгу залэм Iоф щашIагъ. Мыщ къат 16-у зэтет унитIурэ къат 12 хъурэ унищрэ щагъэпсыгъ. Ахэми унэгъо 500-мэ псэупIэ щагъотыгъ.

Джаущтэу ыгурэ ыпсэрэ етыгъэу къэралыгъор нахь бай, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ на­хьышIу шIыгъэным апылъэу мэпсэу, мэлажьэ, ащ етIани ежь гухахъо хигъотэжьызэ, кIуа­чIэ къыритыжьызэ, кIэгушIукIызэ ыпэ регъэхъу.

Иунагъуи дахэ. Ишъхьэгъусэу Гощнагъо ШэбэнэхьаблэкIэ Мамый Мэдинэ ыпхъу. Нэ­бгыритIумэ лъфыгъитIу зэда-пIугъ — Байзэт ятэ игъогу рыкIуагъ, инженер-псэолъэшI. Фатимэ врач. Ахэм къакIэ­хъухьэгъэ якъорэлъф-пхъо­рэлъфхэм зэшъхьэгъусэхэр ащэгушIукIых.

Нэхэе Рэмэзан.