Адыгеим икъушъхьэхэр дахэх

Адыгеим икъушъхьэхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэ­гъо­нэу республикэм щыкIуагъэм Къыблэ шъолъы­рым, Темыр Кавказым, Москва ясурэтышIхэр хэлэжьагъэх.

Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ, Адыгеим культурэмкIэ и Министерствэ исурэт къэгъэлъэгъуапIэ Iофтхьабзэр зэхащагъ.

Адыгэ Республикэм икъэра­лыгъо программэу культурэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм къыхиубытэрэ Iофыгъохэр щыIэныгъэм щыпхыращых. Адыгеим икъушъхьэхэм яхьылIэгъэ къэ­гъэлъэгъоныр Адыгеим икъэралыгъо гъэпсыкIэ илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъ.

Сурэтым икъежьапI

Тыкъызэуцухьэрэ дунаим идэхагъэ тхакIохэм сыд фэдизырэ къыраIотыкIыгъэми, ягупшы­сэхэр жъы хъухэрэп. СурэтышIхэр тхакIохэм янэкъокъухэу къа­тIорэп, ау яIофшIагъэ уеплъы зыхъукIэ, зэгъэпшэнхэр пшIыхэ пшIоигъоу ухэщэтыкIы.

Мыекъопэ районым ит къу­шъхьэхэм яплъыхэзэ, сурэтхэр ашIыгъэх. Гъозэрыплъэ, Лэгъо­-Накъэ, зекIо-зыгъэпсэфыпIэу «Ошъутенэм», нэмыкIхэм сурэтышIхэр ащыIагъэх. «Пленэр» зыфиIорэ шIыкIэм тетэу тыкъэзыуцухьэрэ дунаим щыщ чIыпIэхэр сурэтышIхэм яIэпэIэсэ­ныгъэкIэ къагъэлъэгъуагъэх.


Зэхахьэр

Сурэт къэгъэлъэгъуапIэу Мые­къуапэ дэтым щыкIогъэ зэхахьэр Адыгэ Республикэм исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Елена Абакумовам пэублэ гущыIэкIэ къызэIуихыгъ. Краснодар краим, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Адыгеим, нэмыкIхэм ясурэтышIхэр Мыекъопэ районым щыкIогъэ Iофтхьабзэм чанэу зэрэхэлэжьагъэхэр, ягуетныгъэкIэ щысэшIу къызэрагъэлъэгъуагъэр Е. Абакумовам къыIуагъ, къэгъэлъэ­гъоным изэхэщакIохэм зэрафэразэр къыхигъэщыгъ.

Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ иминистрэ игуадзэу, Уры­сыем, Адыгеим, Ингушетием культурэмкIэ язаслуженнэ IофышIэу ШъэуапцIэкъо Аминэт зэхахьэм къыщиIуагъ къэгъэлъэ­гъоным лIэужхэр зэрэзэфищэ­хэрэр.

— СурэтышIхэм нэкIубгъохэр кIэу искусствэм къыщы­зэIуахых, яIэпэIэсэныгъэ тегъэгушIо, — хигъэунэфыкIыгъ А. ШъэуапцIэ­къом.

СурэтышIхэм яIофшIэнэу Мые­къопэ районым щыкIуагъэм пэщэныгъэ дызэрихьагъ Адыгэ Республикэм куль­турэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу, Адыгеим культу­рэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Шэуджэн Бэлэ.

— Сурэт да­хэхэр шъушIыгъэх, щыIэныгъэр зэрэшъулъэ­гъурэ шIыкIэр искусствэм къыщы­жъугъэлъэгъуагъ. Шъолъырхэм къа­рыкIыгъэхэм тафэраз. Ядэжьхэм агъэзэжьмэ, Адыгеим щалъэгъугъэр искус­ст­вэр зышIогъэшIэгъонхэм, яныб­­джэ­гъухэм къафаIотэжьы тшIои­гъу, — къы­Iуагъ Шэуджэн Бэлэ.

Сурэт къэгъэлъэгъуапIэм ­ипа­­щэу, культу­рэм щыцIэрыIоу Бырсыр Абдулахь псэ зыпыт зэIукIэгъу­хэм мэ­хьэнэ ин аритыгъ. СурэтышIхэм яшIэныгъэ хагъэхъо­нымкIэ къэгъэлъэгъоныр зыгъэсапIэ афэхъугъэу ылъы­тагъ.

СурэтышIхэу Дугъ Айтэч, Шыко Лейлэ, Сергей Шульгиныр, нэмыкIхэри зэхахьэм къыщыгущы­Iагъэх.

— Адыгеим икъушъхьэхэр дахэх, сурэтхэри дахэ хъугъэх, культурэмкIэ Министерствэм «тхьашъуегъэпсэу» есIожьы сшIоигъу, — игупшысэхэм тащигъэгъозагъ Къэрэщэе-Щэрджэсым къикIыгъэ пшъашъэу Шыко Лейлэ. — Тыкъырагъэблагъэмэ, си­гуапэу джыри Адыгеим сы­къэкIощт.

АшIогъэшIэгъон

ЗэлъашIэрэ археологэу Тэу Аслъан, Дунэе Адыгэ Хасэм хэтэу МэщфэшIу Нэдждэт, сурэтышI цIэрыIохэу Эдуард Овчаренкэм, Хъуажъ Рэмэзан, нэ­мыкIхэм къэгъэлъэгъоныр ашIогъэшIэгъонэу къэбархэр къаIо­тагъэх.
СурэтышIхэм шъо зэфэшъхьаф­хэр зэрагъэфедэхэрэм Э. Овчаренкэр лъыплъагъ. Хъуажъ Рэ­мэзан анахьэу къыхигъэщыгъэр къушъхьэхэм жьыр къащэзэ, псэ зыпыт чъыгхэм ятеплъэ сурэтышIхэм IупкIэу къагъэлъэгъон зэралъэкIыгъэр ары.

Къушъхьэм удэкIоеным фэшI ныбджэгъу шъыпкъэхэр уигъу­сэнхэ зэрэфаери сурэтышIхэм язэфэхьысыжьхэм къащыхагъэщыгъ.

Адыгэ Республикэм искусст­вэхэмкIэ иколледж иеджакIо-
хэр ашIогъэшIэгъонэу къэгъэ­лъэгъоным еплъыгъэх, сурэтышI­хэм гущыIэгъу афэхъугъэх.

Тикъушъхьэхэм ятеплъэ, щы­Iэныгъэм чIыпIэу щыряIэм афэгъэхьыгъэ сурэтхэр лъэгъупхъэх, тарихъым шIукIэ къыхэнэжьыщтых. Ащ фэдэ Iофтхьабзэхэр зэхэщакIохэм лъагъэкIотэнхэу афэтэIо.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.