Игъэхъагъэ хигъэхъоным фэхьазыр

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым 2020 – 2021-рэ илъэс ешIэгъур зэрэрагъажьэрэм фэгъэхьыгъэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— Чъэпыогъу мазэм 2020 — 2021-рэ илъэс зэнэкъокъур едгъэжьэщт, — къытиIуагъ Андрей Синельниковым. — Джырэ уахътэ зэхэщэн Iофхэр тэгъэцакIэх.

— Андрей, мэфэ заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, Урысыем баскетболымкIэ и Федерацие изэхахьэу Москва щыкIуагъэм ухэлэжьагъ. ШъузытегущыIагъэ­хэм сыда анахьэу къахэбгъэщы пшIоигъор?

— Илъэс ешIэгъур зэрэкIощт шIыкIэм тигъэгумэкIэу упчIабэ тиIагъ. Пащэхэм къызэрэтаIуа­гъэу, зэхэщэн Iофыгъохэр икъоу аухыгъэхэп. Зэнэкъокъум хэлэжьэщт командэхэри агъэунэфынхэу игъо ифагъэхэп. Арэу щытми, тызыщешIэщт купыр тэшIэ. Баскетболым зедгъэушъомбгъуным фэшI амалэу дгъэфедэщтхэм талъыхъущт.

— Хэгъэгум баскетболымкIэ и Федерацие ипащэу Андрей Кириленкэр спортышхом щыцIэрыIу. ЦСКА-м хэтэу Мыекъуа­пэ къызэрэкIогъагъэр къэтэшIэжьы.

— Андрей Кириленкэм гущы­Iэгъу тыфэхъоу пчъагъэрэ къы­хэкIыгъ. Адыгэ Республикэм испорт псэуалъэхэм яхэхъоныгъэхэм ар ащыгъуаз. Гурыт ыкIи нэмыкI еджапIэхэм баскетболым мэхьанэу ащыратырэм лъэплъэ. Хэгъэгум щыкIорэ Iофтхьабзэхэм Адыгеир чанэу зэрахэлажьэрэм уасэ фешIы.

— Мыекъуапэ къэкIощтэу Андрей Кириленкэм къыуиIоу къыхэкIыгъэба?

— Ащ фэдэ зэдэгущыIэгъуи зэдытиIагъ. Джырэблагъэ къысиIуагъэм сигъэгушIуагъ.

— Къэбарыр тэри къытаIоба.

— Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат фэкIорэ шIуфэс тхыгъэу Андрей Кириленкэм ыгъэхьазырырэм щыхигъэунэфыкIыгъ тиреспубликэ испорт зэрэлъыкIуатэрэр, Федерациер Адыгеим лъэшэу къызэрэфэразэр, гъусэныгъэ зэдытиIэу тапэкIи Iоф зэрэзэдэтшIэщтыр. Андрей Кириленкэр Мые­къуапэ къедгъэблэгъагъ, ау уахътэр дгъэнэфагъэгоп.

ЕшIапIэр

— Гъэзетеджэхэр бэрэ къыкIэупчIэх «Динамо-МГТУ-м» иешIэгъухэр зыщызэхащэщтхэ спорт Унэшхом.

— Нурбый, къызгурэIо зыфапIорэр. Мыекъуапэ баскетбол ешIапIэу дэтыр нахьыбэ хъугъэ. Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэ спорт Унэшхор къэлэ гупчэм ит. Спортыр зышIогъэшIэгъонхэр Мые­къуапэ игупчэ нахь есагъэх. Арэу щытми, спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» тизэIукIэгъухэр щызэхэтщэщтых.

— Ащ елъытыгъэу нэры­лъэгъу IэпыIэгъухэри жъугъэ­псыгъэх.

— «Ошъутенэм» хэгъэгу шапхъэхэм адиштэхэрэ нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр щыдгъэпсыгъэх. Ащ пае къэтымыгъанэу къэлэ гупчэм тыщешIэу едгъэжьэжьынкIи мэхъу, ау зэхъокIыныгъэхэм уахътэ ящыкIагъ.
Хэта къыхэнагъэр, хэкIыжьыгъэр?

— Спортыр зышIогъэшIэ­гъонхэм яупчIэ шъхьаIэ тытегъэгущыI.

— Сэри а упчIэм сегъэгумэкIы. «Динамо-МГТУ-м» къыхэнэгъэ ешIакIохэмкIэ къезгъажьэ сшIоигъу. Илья Александровыр, Андрей Гапошиныр, Николай Ереминыр, Юрий Кочневыр ешIэкIо шъхьаIэхэм ащыщых. Александр Милютиныр опыт зиIэхэм ягъусэу ешIапIэм къихьащтэу тэгугъэ.

— Нахь ныбжьыкIаIохэм ацIэхэри къеIохэба.

— Кирилл Майборода, Давид Сусловыр, Артем Анищенкэр, Сильвестр Степаненкэр ешIэгъу­хэм ахэлэжьэщтых.

— Максим Абызовыр тиешIакIохэм ахэслъэгъуагъэп.

— Илъэс заулэрэ Максим Абызовыр «Динамо-МГТУ-м» дэгъоу щешIагъ, «Тхьауегъэ­псэу» гъэзетымкIи есIожьы сшIоигъу. ЗэгурыIоныгъэ тхэлъэу тикомандэ ар хэкIыжьыгъ. Максим зыщешIэщтыгъэ чIыпIэм Владимир Чичайкиныр дгъэуцущт.

— Иван Фещенкэр…

— «Металлург» Магнитогорск Фещенкэр рагъэблэгъагъ. «Дина­мо-МГТУ-м» анахь дэгъоу щешIэщтыгъэхэм ар ащыщ. Максим Князевыр тикомандэ тштагъэ, зыкъигъэшъыпкъэжьынэу тэгугъэ.

— ЕшIэкIо ныбжьыкIэу командэм хэтын фаем ыцIэ къе­пIуагъэгоп.

— Шапхъэхэм къызэрэда­лъытэу, ар хэушъхьафыкIыгъэ ешIакIоу къэдгъэлъэгъон фае. Даниил Чаленкэр ныбжьыкIэхэм къахэтхыгъ. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым мыгъэ чIэхьагъ, иIэпэIэсэныгъэ хигъэхъонымкIэ амалышIу­хэр иIэхэу тэлъытэ.

— Мыекъуапэ щагъэсагъэхэм ащыщэу хэта командэм аштагъэр?

— Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Юрий Бойко зипэщэ ныбжьыкIэхэм Юрий Рябовыр къахэтхыгъ. Краснодар щыпсэурэ Алексей Широковыр нахьыпэкIэ тикомандэ щешIэ­щтыгъ, ащи зэзэгъыныгъэ дэтшIыгъ.

Пащэхэр

— Андрей Синельниковыр «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу зэрэщытыр тэшIэ. Хэта ащ игуадзэхэр?

— Артем Гапошиныр ешIакIоу зэрэщытым дакIоу, тренерэу Iоф ышIэщт. СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу, Мыекъуапэ щапIугъэу Илья Александровыр «Динамо-МГТУ-м» икапитан.

Урысыем и Кубок

— Хэгъэгум баскетболымкIэ и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр гъэнэфагъ­э­хэу щытха?

— Iоныгъом и 25 — 29-м къа­лэу Ессентуки зэIукIэгъухэр щыкIощтых. Краснодар иныбжьыкIэхэр зыхэт командэр, «Динамо» Ставрополь, «БАРС-РГЭУ» Ростов-на-Дону, «Динамо-МГТУ» пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэм ахэлэжьэщтых. ТекIоныгъэр купым къыщыдэзыхырэр зэнэкъокъум щылъыкIотэщт.

— Апшъэрэ купым «Динамо-МГТУ-р» хэтэу хэгъэгум изэнэкъокъу щешIэщт.

— Чъэпыогъу мазэм и 17-м апэрэ зэIукIэгъур тиIэщт. Хэ­гъэгум изэнэкъокъу тишъыпкъэу зыфэтэгъэхьазыры.

— 2020 — 2021-рэ илъэс ешIэгъум я 5-рэ чIыпIэр «Динамо-МГТУ-м» къыдихыгъ.

— Я 5-рэ чIыпIэр гъэхъагъэу Урысыем баскетболымкIэ и Федерацие ылъытагъ, Щытхъу тхылъыр зэIукIэм къыщытфагъэшъошагъ. ИлъэсыкIэ ешIэгъум тапэкIэ тылъыкIотэн тимурад.

— Андрей, тизэдэгущыIэгъу кIэухым фэкIуагъ. Тигъэзет­еджэхэм сыда джыри къяпIо пшIоигъор?

— Адыгеир Урысыем ишъо­лъырхэм спортымкIэ дэгъоу ащашIэ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм лъэшэу тафэраз. Тиспорт псэуалъэхэр зэтегъэ­псыхьагъэх. Зэнэкъокъухэм тахэлэжьэнымкIэ шIыкIэшIухэр тэгъотых.

— КъызэрэпIорэмкIэ, Адыгеим ибаскетбол зиушъом­бгъущт.

— Сэ дэгъоу къэсэшIэжьы Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иапэрэ министрэу Хьанэхъу Адамэ кIэщакIо фэхъуи, хэгъэгум изэнэкъокъу хэлэжьэщт респуб­ликэ командэ зэрэзэхащэгъа­гъэр. БаскетболымкIэ Хьанэхъу Адамэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъу­хэр илъэс къэс Мыекъуапэ щэкIох. ШIэ­жьымрэ спортымрэ язэпхыныгъэ­хэр дгъэпытэхэзэ, ныбжьыкIэхэр щысэшIухэм афэдгъэсэщтых, республикэм ыцIэ спортышхом щытIэтыщт.

— ШъуигухэлъышIухэр къыжъу­дэхъунхэу шъуфэсэIо.

— Тхьауегъэпсэу.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтым итыр: Андрей Синельников.