ЕджапIэхэм зэращагъашхэхэрэм лъэплъэх

ИлъэсыкIэ еджэгъоу къихьагъэм ублэпIэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэм ыпкIэ хэмылъэу шхыныгъо стырхэр аратынхэу рагъэжьагъ. КIэлэцIыкIухэм ягъэшхэн зэрэзэхащэрэм политическэ партиеу «Единэ Россием» идепутатхэр, икъотэгъухэр, «НыбжьыкIэ Гвардием» хэтхэр, ны-тыхэр лъэплъэх.

— УблэпIэ классхэм арысхэм ыкIи фэгъэкIотэнхэр зиIэхэм ахэхьэрэ кIэлэеджакIохэм шхын стыр аIэкIагъахьэ, — къыIуагъ «НыбжьыкIэ Гвардием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Бэрзэдж Асыет. — Лым ыкIи пцэжъыем ахэшIыкIыгъэ шхыныгъохэр аратых, крупэ е макарон ахэм ягъус, къуаи, тхъуи, творогым, кIэнкIэм ахэшIыкIыгъэхэри менюм хэхьэх. Джащ фэдэу хэтэрыкIхэр, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр шIокI имыIэу аIэкIагъахьэх.
Депутатым къызэриIуагъэмкIэ, класс пэпчъ расписание гъэнэфагъэ иI. Ащ зэрэщыгъэнэфагъэм тетэу, шъхьадж иуахътэ шхапIэм макIо. Такъикъи 10 — 15 ащ тырагъэкIуадэрэр.

Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 10-м щыIагъэх. Пчэдыжьышхэм кIэлэеджа­кIохэм лы гъэжъагъэм гречкэ голъэу, помидор, хьалыгъу ыкIи щай къаратыгъ. Лагъэхэм мымакIэу зэрарылъыгъэр депутатым къыхигъэщыгъ. КIэлэеджакIоу гущыIэгъу зыфэхъугъэхэм зэрагъашхэхэрэр агу рихьэу ыIуагъ.

— IофшIапIэм Iут ныхэм пчэдыжь къэс ясабый зэтефыгъэу рагъэшхынэу амал зимыIабэ ахэт. Джы ахэм якIэлэцIыкIухэр мэлакIэ зэрэмылIэщтхэм е япсауныгъэ къегоон гъомылапхъэ горэ къызэрамыщэфыщтым яцыхьэ телъэу еджапIэм агъэкIощтых, — къыIуагъ Бэрзэдж Асыет.

Ны-тыхэр мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм ягуапэу къахэлажьэх. Ахэми, кIэлэцIыкIухэми яшIоигъоныгъэхэр къыдэлъытагъэхэу кIэлэеджакIохэм ягъэшхэн зэхащэ.