Адыгеим щатIупщыгъ

Пчэныщэм шхыныгъо гъэнэфагъэхэр хэшIыкIыгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ кластерым игъэпсын Адыгеим щылъагъэкIуатэ. ООО-у «Агрохолдинг Мирный» гъэщхэкIхэр къыдэзыгъэкIырэ завод ытIупщыгъ.

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм зэхэсыгъоу щыкIуагъэм инвестиционнэ проектышхом игъэцэкIэн епхыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ зэрэфишIыгъэм тетэу Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Геннадий Митрофановым ар зэрищагъ. ООО-у «Агрохолдинг Мирный» игенеральнэ директорэу Елена Гангало щэ кластерым игъэпсынкIэ Iофыгъоу къапыщылъхэм къатегущыIагъ.

Урысые агропромышленнэ къэгъэлъэ­гъонэу «Дышъэ бжыхь» зыфиIоу 2019-рэ илъэсым чъэпыогъум зэхащэгъагъэм мы проектым игъэцэкIэн ехьылIэгъэ инвестиционнэ зэзэгъыныгъэм щыкIэтхэ­гъагъэх. 2020-рэ илъэсым иублэгъу ООО-у «Мирный-Адыгея» зыфиIорэм иапэрэ щэ комплекс къызэIуахыгъ, зааненскэ пчэн лъэпкъэу миным ехъу ащ тырагъэуцуагъ. Iоныгъом ыкIэхэм адэжь джыри пчэн 500 къафащэнэу мэгугъэх. Пчэныщэм шхыныгъо зэфэшъхьафхэр хэзышIыкIыщт заводри агъэпсыгъах.

Комплексым изегъэушъомбгъунрэ «Белое Золото» зытетхэгъэщт продукцием икъыдэгъэкIынрэ япхыгъэ Iофы­гъохэм зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Комплексым иятIонэрэ чэзыу къыдыхэ­лъытэгъэ Iофтхьабзэхэр 2020 — 2021-рэ илъэсхэм зэрахьанхэу, пчэн мини 3 зырыз зытетыщт комплекситIу агъэ­псынэу, кIэлэцIыкIухэм апае пчэныщэм хэшIыкIыгъэ шхыныгъохэр къыдагъэ­кIынэу рахъухьэ.

Я 3-рэ чэзыум къыдыхэлъытагъэу пчэн мин 24-рэ зытетыщт фермэ 12 ашIынэу къырадзэ. Итальянскэ производственнэ линиер заводым щатIуп­щыгъ, пчэныщэм хэшIыкIыгъэ продукциер къыдагъэкIэу аублагъ.

Мыекъопэ районымкIэ поселкэу Трехречнэр ары предприятиер зыща­гъэпсыгъэр. Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Геннадий Митрофановым цехыр къыплъыхьагъ, продукциеу къыдагъэ­кIыхэрэм защигъэгъозагъ. КъэIогъэн фае шхыныгъо лъэпкъ 15 ащ къызэрэдигъэ­кIырэр. Ахэм ахэхьэх йогурт зэфэшъхьафхэр, къуаер, кефирыр, тхъур, нэмыкI щхыу лъэпкъхэу «Белое Золото» зытетхагъэхэр.

«Промышленнэ амалхэмкIэ пчэныщэм къуае хэшIыкIыгъэнымкIэ гухэлъышхохэр тиIэх, пчэныщэм хэшIыкIыгъэ продукциеу тихэгъэгу исхэм ящыкIагъэм фэдиз а заводым къыри­гъэкъун ылъэкIыщт», — къы­Iуагъ Геннадий Митрофановым.

ООО-у «Агрохолдинг Мирный» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Елена Гангало зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, продукциеу къыдагъэкIырэр европэ шапхъэхэм адештэ. Пчэныщэри, ащ хашIыкIырэ продукциери дэгъоу IокIых.

«Белое Золото» зытетхэгъэ продукциер компаниеу «Аэрофлотым», сатыу­шIыпIэхэу «Азбука Вкуса», «Перекресток», «Лента», «Ашан» зыфиIохэрэм ыкIи нэмыкIхэм аIэкIагъэхьанэу Iуагъэ адашIыгъах. Пчэныщэм хэшIыкIыгъэ шхыныгъо зэфэшъхьафхэр республикэм ит кIэлэцIыкIу организациехэми афащэн ямурад.

«Зы сменэм продукциеу тонн 12 къызэрэдигъэкIырэр къыдэплъытэмэ, илъэсым къыкIоцI гъомылэпхъэ зэфэшъхьафхэу тонн мини 6-м нэс заводым къы­щахьыжьын зэралъэкIыщтыр къэIогъэн фае. ЯтIо- нэрэ чэзыумкIэ ООО-у «Агрохолдинг Мирный» зыфиIорэр пчэныщэм шхыныгъохэр хэзышIыкIыхэрэмкIэ Урысыем изавод анахь пэрыт хъущт», — къы­Iуагъ Елена Гангало.

Мы проектым игъэцэкIэн республикэмкIэ мэхьанэшхо зэриIэр Геннадий Митрофановым къыхигъэщыгъ.

«Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мызэу, мы­тIоу хигъэунэфыкIыгъ респуб­ликэм нахьыбэу инвестицие къыха­лъхьаным мэхьанэшхо зэриIэр. МыщкIэ хэхъоныгъэу тиIэхэм зэу ащыщ зигугъу къэтшIыгъэ проектыр зэрагъэцакIэрэр. Апэрэ чэзыоу зэшIуа­хыхэрэм, зифэIо-фашIэхэр зы чIыпIэ щагъэцакIэхэрэм ар ащыщ. Мы проектым зедгъэу­шъомбгъуным тэри тифедэ хэлъ, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр щыIэ хъу­щтых, хэбзэIахьхэри нахьыбэу бюджетхэм къарыхьащтых», — къыIуагъ Геннадий Митрофановым.

ООО-у «Агрохолдинг Мирный» игенеральнэ директорэу Елена Гангало республикэм ипащэхэм тхьашъуегъэпсэу къариIуагъ анаIэ къазэратетым ыкIи яIофшIэнкIэ IэпыIэгъу къазэрафэхъу­хэрэм афэшI.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.