Шъусакъ!

ФГБУ-у «Темыр-Кавказ УГМС-м» къызэритыгъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым шышъхьэIум и 22-м къыщегъэжьагъэу шышъхьэIум и 24-м нэс Адыгэ Рес­публикэм ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм машIом зыкъиштэнымкIэ щынэгъошхо ашъхьарытыщт.

МашIом мэзхэм, къамыл зэхэкIыхьагъэхэм, экономикэм ипсэуалъэхэм, псэупIэхэу тхьамыкIагъо къызыщыхъун ылъэкIыщт чIыпIэхэм апэблагъэхэм за­къыщиштэн ылъэкIыщт.

ОшIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъо къэмыхъунымкIэ ыкIи ащ нахь макIэу зэрар арихынымкIэ ашIэн фаехэр:

1. ИщыкIэгъэ амалхэр зэрахьанхэм фэшI Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образование машIом зыкъыщиштэн зэрилъэкIыщтым ехьылIэгъэ къэбарыр предприятиехэм, организациехэм, къэгъэнэжьын амалхэр зезыхьэрэ къулыкъухэм япащэхэм алъыгъэ­Iэсыгъэнэу.

2. МашIом зыкъимыштэнымкIэ режим гъэнэфагъэ муниципальнэ образованием щыгъэуцугъэнэу.

3. ЧIыопс мэхьанэ зиIэ тхьамыкIагъохэм къыз­дахьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэм къулыкъу гъэнэфа­гъэхэр фэхьазырынхэу.

4. Техникэмрэ нэмыкI пкъыгъохэмрэ афикъухэмэ зэгъэшIэгъэнэу.

5. ОшIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъохэр къэмыхъунхэмкIэ ыкIи ащ къыздахьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ планхэм джыри ахэплъэжьынхэу, тхьамыкIагъо къызыщыхъун ылъэкIыщт чIыпIэм оперативнэ купыр нэсыным фэхьазырынэу.

6. ЗэрэзэлъыIэсыхэрэ, макъэ зэрарагъэIурэ пкъыгъохэм язытет ауплъэкIунэу.

7. Амалхэр псынкIэу зезыхьэрэ къулыкъухэм, дежурнэ частхэм, диспетчерскэ къулыкъухэм (ГИБДД-м, ОВД-м, ДРСУ-м, РРЭС-м, СМП-м ыкIи нэмыкIхэм) ренэу гъусэныгъэ адыряIэнэу.

8. ТхьамыкIагъо къызыхъукIэ, цIыфхэр пIалъэ горэкIэ зыдэщыIэнхэ алъэкIыщт пунктхэр хьазырхэмэ ауплъэкIунэу.

9. Администрацием иIофышIэхэм ЖКХ-м ипсэолъэ шъхьаIэхэм Iоф зэрашIэрэм чэщи, мафи гъунэ лъафынэу.

10. Муниципальнэ образованиехэм адэсхэм мы къэбарыр алъагъэIэсынэу.

11. Iофтхьабзэу зэрахьагъэхэмкIэ Урысыем и МЧС Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэ электрон почтэу cuks01ra@mail.ru зыфиIорэмкIэ макъэ рагъэIунэу.

Е. А. Назаров.
Урысыем и МЧС Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIо­рышIэпIэ шъхьаIэ иоперативнэ дежурнэ шъхьаI.