Проектэу «Псы къабзэр» пхыращы

Лъэпкъ проектэу «Экологием» къыдыхэлъытэгъэ шъолъыр программэу «Псы къабз» зыфиIорэр Красногвардейскэ районым щыпхыращы.

Программэм къыдыхэлъытагъэу мы илъэсым район гупчэм псыугъоипIэ щагъэпсы. ЦIыфхэр зашъорэ псым изытет нахьышIу шIыгъэным мы IофшIэнхэр фытегъэпсыхьагъэх ыкIи псэуа­лъэр илъэсым ыкIэм ехъулIэу аухынэу агъэнафэ.

— Мы уахътэм пхырытщырэ лъэпкъ проектхэр къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным фэIорышIэх. Проектэу «Псы къабз» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу тишъолъыр мылъку къыфатIупщыгъ. Арышъ, итхъухьэгъэ пшъэрылъэхэр зэшIохыгъэнхэм муниципальнэ образованиехэм япащэхэр чанэу къыхэлэжьэнхэу сыкъя­джэ, — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

УФ-м и Президентэу Вла­димир Путиным иунашъокIэ лъэпкъ проектэу «Экологиер» 2018-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм къыщегъэжьагъэу Урысыем щыпхыращы. Ащ имурад шъхьа­Iэр – цIыфхэр зашъорэ псым изытет нахьышIу шIыгъэныр.