Зэнэкъокъур купитIумэ ащэкIо

Адыгэ республикэм футболымкIэ изэнэ­къокъу къалэхэм, рай­он гупчэхэм ащэкIо.

КупитIоу гощыгъэхэу командэхэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэх. къекIокIыгъуитIум щызэнэкъо­къущтых. Командэ пэпчъ ешIэгъуищ иIагъ.

Я 3-рэ зэIукIэгъухэр «Къо­кIыпIэм» зэрэщыкIуагъэхэр зэтэгъапшэх.

«Герта» Ханскэр — «Кощ­хьабл» Кощхьэблэ район — 0:7, АРСШОР Мыекъуапэ — «Ар­сенал» Мыекъуапэ — 2:3.
Купэу «КъохьапIэм» зэрэще­шIагъэхэр.

«ПкIашъ» Теуцожь район — «АСБИР» Адыгэкъал — 1:5.

ЧIыпIэхэр

1. АСБИР — 9
2. «Зэкъошныгъ-2» — 6
3. «ПкIашъ» — 3
4. «Красногвардейск» — 0.
ЯтIонэрэ купыр
1. «Кощхьабл» — 7
2. «Арсенал» — 6
3. АРСШОР — 2
4. «Герта» — 0.

Адыгэкъалэ икомандэ чIэнагъэ ышIыгъэп, ешIэгъуищыми текIоныгъэр къащыдихыгъ. Теуцожь районымрэ Красногвар­дейскэ районымрэ якомандэхэм хэпшIыкIэу яешIакIэ къеIы­хыгъ. Сыда ар къызыхэкIыгъэр? Районхэм яспорт псэуалъэхэм язытет нахьышIу хъугъэ, ау футбол ешIэхэрэм яIэпэIэсэныгъэ хагъахъорэп.

Сэнаущыгъэ зыхэлъ ешIакIохэр районхэм ащэпсэух, футболыр зышIогъэшIэгъон кIалэхэм япчъагъэ хэхъо шъхьае, яешIакIэ уигъэрэзэнэу щытэп. Ащ да­кIоу, зэхэщакIохэм гуетыныгъэу ахэлъым изыкъегъэIэтын нахь зэIухыгъэу тегущыIэщтхэу тэ­лъытэ.

«КъокIыпIэм» щешIэхэрэм «Кощхьаблэр» нахь къахэщы. Ханскэм икомандэ кIымафэм, гъэмафэм зэхащэрэ зэнэкъо­къухэм ахэлажьэ — ар дэгъу. Дэир командэр сыдигъуи ауж къызэринэрэр ары. Хьау, «Гер­тэр» тыубырэп, иешIакIэ хигъахъо зэрэтшIоигъор ары къатIомэ тшIоигъор.

Адыгэкъалэ, Кощхьаблэ, Мые­къуапэ яешIакIохэр апэ итых, медальхэм афэбэнэнхэмкIэ амалышIухэр яIэх.

ЯтIонэрэ къекIокIыгъор

Чъэпыогъу мазэм и 10-м ехъу­лIэу ятIонэрэ къекIокIыгъор рес­публикэм щырагъэжьэщт. Командэхэр зырызэ купхэм щызэдешIэщтых. Апэ ишъыгъэхэр шIухьафтын шъхьаIэхэм афэбэ­нэщтых.

Адыгэ Республикэм и Кубок

Iоныгъо мазэм и 19-м рес­публикэм и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэ пэшIорыгъэшъ зэ­IукIэгъухэр рагъэжьэщтых.
Теуцожь районым икомандэу «ПкIашъэр» Мыекъопэ «Зэ­къошныгъ-2-м» IукIэщт. ЕшIэгъур Iоныгъом и 20-м Теуцожь районым щыкIощт.

Кубокым фэбанэхэрэм яапэрэ ешIэгъу Iоныгъом и 19-м, мафэм сыхьатыр 4-м Мыекъуапэ щырагъэжьэщт. «Арсеналыр» АРСШОР-м IукIэщт.

— ЗэIукIэгъухэр дэгъоу зэрэзэхэтщэщтхэм тыпылъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм футболымкIэ и Федерацие ипащэу Николай Походенкэм. — Къалэхэм, районхэм спортымкIэ япащэхэр IэпыIэгъу къытфэ­хъух. Къоджэ спортыр къэIэтыгъэнымкIэ, физкультурэм пы­щагъэхэм япчъагъэ хэгъэхъо­гъэным, псауныгъэр цIыфхэм агъэпытэным фэшI ешIэгъухэм ямэхьанэ зыкъеIэты.

Кубокым икъыдэхын фэгъэ­хьыгъэ кIэух ешIэгъухэр Адыгэ Республикэм и мафэ ехъулIэу зэхащэщтых.