Апэрэ тIокIыр агъэуцугъ

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъохэрэр гъэунэфыгъэнхэм фытегъэ­псыхьагъэу лэхъаным къыздихьыгъэ шэпхъакIэхэр къызщыдэлъытэгъэ видеокамерэ 20 Адыгеим иавтомобиль гъогухэм джыри ащагъэу­цугъэх.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэ­нымкIэ Гупчэм ипащэу Даур Аргун къы­зэриIуагъэмкIэ, илъэ­сым ыкIэм нэс джыри чIыпIэ 30-мэ ащ фэдэ оборудованиехэр ащагъэуцущтых.

— ЧIыпIэхэр гъогурыкIоным изытет къыдилъытэзэ ­Къэралыгъо автоинспекцием къегъэнафэх. Нахьыбэу хъугъэ­шIагъэ къызыщыхъурэ е ащ фэдэ щынагъо зиIэ гъогу зэ­блэкIыпIэхэр, транспортыр жъу­гъэу зыщызекIохэрэр ары къыхахыхэрэр. Ащ тетэу лъэ­хъа-ным диштэу гъэпсыгъэ комплекс 20 мары дгъэуцугъэ, — къы­Iуагъ ащ.

Адыгэкъалэ икIэу Инэм кIорэ гъогум, поселкэ кIоцIымкIэ щыIэу, ащ фэдэ камерэ щыты хъугъэ. Джащ фэдэу Мыекъуапэ иурамэу Хьахъуратэм ыцIэ зыхьырэмрэ Юннатовымрэ, Пионерскэмрэ Кольцовамрэ зыщызэблэкIыхэрэм, Пионерскэмрэ Лермонтовым ыцIэ зыхьырэмрэ язэблэкIыпIэ, урамхэу Подлесноим, Димит­ровым ыцIэкIэ щытым, Пио­нерскэм ыкIи Гагариным ыцIэ зыхьырэм ащагъэуцугъэх. Автомобиль гъогоу «Мыекъуапэ — Псыбай — Зеленчукская — Карачаевск» зыфиIорэми, селой Вольнэмрэ поселкэу Севернэмрэ адэжькIэ комплексхэр щыты хъугъэ.

Мы Iофтхьабзэр Лъэпкъ ­проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъ. 2024-рэ илъэ­сым нэс пстэумкIи камерэ 99-рэ Адыгеим щагъэуцунэу ары зэрагъэнэфагъэр.
(Тикорр.).