ШэпхъэшIухэм адиштэнхэм пае

Хьалыгъум ыкIи IэшIу-IушIухэм шапхъэхэмкIэ язытет лъыплъэгъэным, пхъэм, чIычIэгъ баиныгъэхэм якъегъэкIокIын хэбзэнчъэу щымытыным, нэмыкI Iофыгъохэми щатегущыIагъэх мыщ фэгъэзэгъэ республикэ Комиссием изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэ­рылъкIэ ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ иIэнатIэ зы­гъэцэкIэрэ Геннадий Мит­рофановым.

Адыгеим хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ и Министерствэ экономикэ щынэгъончъэнымкIэ ыкIи къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуе­кIогъэнымкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Кубэщыч Муратрэ тыкъэзыуцухьэрэ дунаир къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи чIыопс къэкIуапIэхэмкIэ шъо­лъыр ГъэIорышIапIэм ипащэу Сергей Колесниковымрэ зы­тегущыIэхэрэ лъэныкъомкIэ зэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх. НахьыбэрэмкIэ хэукъоныгъэу къыхагъэщырэр ищыкIэгъэ ыкIи фитыныгъэ къязытырэ тхьапэхэр амыIыгъхэу ятIэр, пшахъор, мыжъо-пшэхъо зэхэлъыр къызэрэчIахырэр ыкIи къызэрэращэкIырэр ары.

АР-м мэзхэмкIэ и ГъэIоры­шIапIэ ипащэу Былымыхьэ Рэщыдэ къызэриIуагъэмкIэ, чъыгэу раупкIыгъэр къезыщэкIырэ автотранспортхэм алъэныкъокIэ 2020-рэ илъэсым уплъэкIун 585-рэ, нэмыкI рейд Iофтхьабзэхэр зэхащагъэх. Шапхъэхэр зыукъуагъэхэм атыралъхьэгъэ тазырым щыщэу сомэ мин 513,2-рэ къызэкIагъэкIожьыгъ, блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, а пчъа­гъэр нахьыб. ГъэIорышIапIэмрэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм­рэ зэгъусэхэу мэзыр хэбзэн-чъэу изыупкIыхэрэр къыхагъэщыгъэх. ЗэкIэмкIи бзэджэшIэгъэ 14 агъэунэфыгъ, ахэмкIэ уголовнэ Iофхэр къызэIуахыгъэх.

— Мэзыр хэбзэнчъэу изыупкIыхэрэм апэшIуекIогъэным епхыгъэ Iофыгъохэм Адыгеим и ЛIышъхьэ ынаIэ атет. Мы пшъэрылъыр гъэцэкIэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр КъумпIыл Мурат пчъагъэрэ къыхигъэщыгъ. Хэбзэнчъэу зекIохэрэм тичIыопс зэрарышхо рахы. Арышъ, мыщ дэжьым респуб­ликэм ихэбзэ къулыкъухэм, муниципалитетхэм, хэбзэухъумакIохэм яIо зэхэлъэу Iоф зэ­дашIэн, хэбзэнчъэу зекIохэрэр къыхагъэщынхэ ыкIи пшъэ­дэкIыжь арагъэхьын фае, — къыхигъэщыгъ Геннадий Митрофановым.

Мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъо­хэм ащыщ цIыфхэм агъэфе-дэрэ гъомылапхъэхэр шэпхъэшIу­хэм адиштэу щытынхэр. Ащ хэ­хьэх хьалыгъур, IэшIу-IушIу­хэр.

Мыщ епхыгъэу къэгущыIагъ Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднер. Респуб­ликэм исхэм анахьэу къыха­хырэ продукциер зэгъэшIэгъэным фэшI зэхащэгъэ уплъэкIунхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ гъомылапхъэхэр нахьыбэу агъэ­федэхэ хъугъэ, анахьэу къоджэ псэупIэхэм адэсхэм.

Хьалыгъур, IэшIу-IушIухэр къыдэзгъэкIырэ объекти 150-м ехъу Адыгеим щатхыгъ. 2019-рэ илъэсым мыщ фэдэ продукцие тонн 226-рэ ауплъэкIугъ, хьалыгъур зэкI пIоми хъунэу шап­хъэхэм адештэх. Ау таможеннэ союзым итехрег­ламент къы­гъэнэфэрэ шапхъэ­хэр амыгъэцакIэхэу къыхэкIы, продукцием иIыгъынкIэ ыкIи маркировкэ шIыгъэнымкIэ щыкIагъэхэр къы­хагъэщых. Нэ­мыкI лъэныкъохэмкIэ Iофхэм язытет зыпкъ ит, щынагъо щыIэп.

Адыгеим и ЛIышъхьэ мы Iофыгъом ынаIэ зэрэтетыр, тицIыфхэм ящыIэныгъэрэ япсау­ныгъэрэ щынэгъончъэнымкIэ ащ мэхьанэшхо зэриIэр Геннадий Митрофановым кIэухым къыIуагъ.