Нэбгырэ 3730-мэ къахагъэщыгъ

ШышъхьэIум и 16-м сыхьатыр 10-м ехъулIэу зэпахырэ узэу корона­ви­ру­сыр Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ 3730-мэ къахагъэщыгъ.

Ахэм ащыщэу нэбгырэ 490-мэ яIазэх (чэщ-­зымафэм нэбгырэ 20 хэхъуагъ), хъужьыгъэр — нэбгырэ 3210-рэ (чэщ-зымафэм нэбгырэ 26-рэ хэхъуагъ), зидунай зыхъожьыгъэр нэбгырэ 30 (зи хэхъуагъэп).

Нэбгырэ 3730-р республикэм имуниципалитетхэм атегощагъэу:

— Мыекъуапэ — 1219-рэ;
— Тэхъутэмыкъое районыр — 695-рэ;
— Красногвардейскэ районыр — 448-рэ;
— Мыекъопэ районыр — 341-рэ
— Адыгэкъалэ — 305-рэ;
— Теуцожь районыр — 294-рэ;
— Кощхьэблэ районыр — 215-рэ;
— Шэуджэн районыр — 116-рэ;
— Джэджэ районыр — 97-рэ.