Сабыибэ зиIэхэр…

УФ-м пенсиехэмкIэ исистемэ фашIыгъэ зэхъокIыныгъэу 2019-рэ илъэсым кIуачIэ зиIэ хъугъэхэм цIыфыр пенсием зыщыкIощт ныбжьыр къэIэтыгъэнэу, IофшIэгъэ илъэсыбэ зиIэм ащ нэмысызэ ыгъэпсын амал етыгъэнэу, пенсием зыныбжь екIолIагъэхэм IофшIэпIэ чIыпIэмкIи, нэмыкI лъэныкъохэмкIи адеIэгъэнэу къыщыдэлъытагъ.

Сабыибэ зиIэ ныхэр пенсием зыщыкIощтхэри мы законым щыгъэнэфагъ. Сабыитф е нахьыбэ зиIэхэр пенсием зыщыкIощтхэ ныбжьэу нахьыпэкIэ щыIагъэм, ар илъэс 50-р ары, хэмыхъонэу ащ къыщеIо. Джащ фэдэу сабыищ, плIы зиIэхэми аныбжь нэмысызэ пенсиер агъэпсынэу фитыныгъэ къа­реты. Бзылъфыгъэм сабыищымэ иIэр, ыныбжь нэсынкIэ илъэ­сищ къэнагъэу (илъэс 57-м), плIы иIэмэ — илъэсиплI къэ­нагъэу (илъэс 56-м) пенсием кIон фит. Ау мыщ дэжьым шапхъэу щыгъэнэфагъэхэмкIэ, илъэс 15-м къыщымыкIэу Iоф­шIэгъэ илъэсхэр, пенсиехэмкIэ коэффициентэу ищыкIагъэм фэдиз иIэнхэ, кIэлэцIыкIухэм аныбжь илъэси 8-м нэсыфэкIэ ыпIугъэнхэ фае.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, пенсием зыщыкIощтхэ ныбжьым къэралыгъор игъорыгъоу техьэ. 2028-рэ илъэсым нэс ащ ыкъудыищт. Мыгъэ пенсием кIон фэягъэхэм зы илъэсрэ мэзи 6-кIэ ар афызэкIахьагъ.