Псэолъэ 23-рэ ашIыщт

Лъэпкъ проектэу «Псауныгъэр къэухъумэ­гъэ­ныр» зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэным фэшI мы илъэсым Адыгеим сомэ миллион 829,5-рэ щагъэфедэщт.

Ащ щыщэу сомэ миллиони 144,2-м ехъур шъолъыр проектэу «Апэрэ медикэ-санитарнэ IэпыIэгъум исистемэ хэхъоныгъэ ышIыныр» зыфиIорэм пэIуагъэхьащт. Ащ къыдыхэлъытагъэу 2020-рэ илъэсым республикэм фельдшер-мамыку IэзэпIэ 23-рэ щашIыщт.

Джырэ уахътэм мыщ фэдэ медицинэ псэуалъэ къуаджэу Хьащтыку щашIы. Ащ идэпкъхэр аIэтыгъэх, нэмыкI IофшIэнхэр рагъэкIокIых. НэмыкI IэзапIэхэм яшIын ыкIи язэтегъэпсыхьан лъагъэкIуатэ.

Шъолъыр проектэу «Апэрэ медикэ-санитарнэ IэпыIэгъум исистемэ хэхъоныгъэ ышIыныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр шъолъырым зэрифэшъуашэу щагъэцакIэх.

ЫпкIэ зыхэмылъ медицинэ IэпыIэгъур цIыфхэм ягъэгъотыгъэным, ахэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм фытегъэпсы­хьэгъэ Iофтхьабзэхэри рагъэ­кIокIых.
(Тикорр.).