Ны мылъкум къыхэхыгъэу

2018-рэ илъэсым къыщыублагъэу ны мылъкум къыхэхыгъэ ахъщэ тын мазэ къэс къыфэкIонэу унагъом ыгъэпсынэу фитыныгъэ щыIэ хъугъэ.

А илъэсым ищылэ мазэ и 1-м ыуж ятIонэрэ сабыир къыз­фэхъугъэ е ыпIунэу зыштэгъэ унагъохэр ары мыщ къыхиубытэхэрэр. Унагъом ахъщэ тыныр къытефэмэ ышIэным пае аужырэ мэзэ 12-м гъотэу яIагъэр нэбгырэ пчъагъэу исым тырагощэн фае. Зы нэбгырэм тефэрэр цIыфыр зэрэпсэун ылъэкIыщт ахъщэ анахь макIэу субъектым щагъэнэфагъэм фэдитIум нэмысырэмэ, лъэIу тхы­лъыр ытын фит.

Адыгеим ащ фэдэ ахъщэ тыныр унагъом къыщыратыным пае зы нэбгырэм тефэрэр сомэ 20206-м ехъунэу щытэп. Мазэ къэс къатыщтыр сомэ 9599-рэ мэхъу. Унагъом гъотэу иIэр къызалъытэкIэ, лэжьапкIэ­хэри, пенсиехэри, социальнэ ахъщэ тынхэри, стипендиехэри, нэмыкI ахъщэ компенсациехэри къыдалъытэх. Ахэр тхылъхэмкIэ къэгъэшъыпкъэжьыгъэнхэ фаеу щыт.

ЛъэIу тхылъыр ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ органэу уна­гъор зыпэблагъэм, МФЦ-м е «унэе кабинетым» ащитын ылъэ­кIыщт. КIэлэцIыкIум ыныбжь илъэсищ мэхъуфэкIэ зыщыфаем ытын фит. ­КIэлэцIыкIум ыныбжь мэзихым шIомыкIызэ лъэIу тхылъыр ытыгъэмэ, апэрэ мафэу къызщыхъугъэм е ыпIунэу зыщи­штагъэм къыщегъэжьагъэу къа­лъытэщт, нахь кIасэ хъу­гъэмэ, тхылъыр зы­щитыгъэм къыщыублагъэу къатыщт.

Ны мылъкум исертификат зытетхагъэм исчет кIэлэцIыкIум ыныбжь илъэсищ мэхъуфэкIэ ахъщэр къихьащт. Ны мылъкум къыщыдэлъытэгъэ ахъщэр унагъом ыухыгъэмэ е зыщыпсэурэ чIыпIэр зэблихъугъэмэ ахъщэ тыныр къагъэуцущт. Ар къызыфакIорэр илъэс зыхъукIэ, тхылъхэр икIэрыкIэу ыгъэхьазыры­жьынхэ фае.