Зыхьыщтыр язэрэгъашIэрэп

Бэрэ тызэжэгъэ ешIэгъухэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх. ТекIоныгъэр къыдэзы­хыщтыр язэрэмыгъашIэу зэIукIэгъу дахэмэ талъыплъагъ.

Я 7-рэ ешIэгъухэр
«Ахмат» — «Шъачэ» — 0:1, «Динамо» — «Рубин» — 0:1, «Зенит» — «Арсенал» — 3:1, «Ростов» — «Локомотив» — 0:0, «Тамбов» — «Уфа» — 2:0, «Урал» — «Химки» — 3:1, ЦСКА — «Спартак» — 3:1, «Ротор» — «Краснодар» — ешIагъэхэп.

Хэта зышIэщты­гъэр?

ЕшIэгъу шъхьаIэмэ ахэтлъытэщтыгъэр гъэнэфагъэ. ЦСКА — «Спартак». Апэрэ чIыпIэм «Спартак» зэрэщыIэр, ЦСКА-р медальхэм зэрафэбанэрэр къыдэт­лъытэхэзэ, нахь лъэшыр къыхэгъэщыгъуае хъущтыгъэ.

«Спартак» иешIакIоу Андрес Понсе я 11-рэ такъикъым ухъумакIохэм къадзыхьагъэу щытэу зигъэчэрэгъуи, ЦСКА-м икъэлапчъэ лъэшэу дэуагъ. Къэлэпчъэ­Iутэу Игорь Акинфеевым Iэгуаом зылъидзыгъ, ау къыубытыщтыр хэгъэкIи, IапэхэмкIэ нэсынэу игъо ифагъэп. Пчъагъэр — 0:1.

ИешIакIэ хигъахъозэ, «Спартак» ыпэкIэ илъыщтыгъ. А уахътэм ЦСКА-р хэкIыпIэхэм алъы­хъузэ, нахь шъуамбгъоу ешIэу зеублэм, зэIукIэгъум къырыкIощтыр нахь къэшIэгъуае хъугъэ. «Спартак» ятIонэрэ Iэгуаор къэ­лапчъэм дидзэн ылъэкIыщтэу тыгугъэзэ, Магнуссон ухъума­кIохэм ябэныгъ, хъагъэм Iэгуаор дидзагъ — 1:1.

Я 45-рэ такъикъым ЦСКА-м шэпхъэ лъагэхэм адиштэрэ пычыгъо къыгъэлъэгъуагъ. Влашич лъэдакъэкIэ игъусэхэм ащыщ Iэгуаор рити, ежь ыпэкIэ илъыгъ. Тазыр ешIапIэм Влашич итэу Iэгуаор къызыратыжьым, шIыкIэшIу къыгъотыгъ. УхъумакIохэм къадзыхьагъэу щытыгъэми, Iэ­гуаом еуи, къэлапчъэм дидзагъ.

«Спартак» итренер шъхьаIэу Тедеско ешIэгъум ия 2-рэ едзыгъо командэм зэхъокIыныгъэхэр фишIыгъэх. Кокоринымрэ Соболевымрэ ешIапIэм къыригъэхьагъэх, ау хъагъэм Iэгуаор дадзэнэу афэгъэхъугъэп. ЕшIэгъум иаужырэ такъикъхэм ЦСКА-р нахь чанэу къэлъэгъуагъ, Эдгуке пчъагъэм хигъэхъуагъ – 3:1.

ЗэIукIэгъум ешIэкIо анахь дэгъоу къыщыхахыгъ ЦСКА-м икъэлэпчъэIутэу Акинфеевыр.

«Шъачэ» лъэкIуатэ

Адыгэхэм ятарихъ къалэу Шъачэ икомандэ иешIакIэ хегъа­хъо. Грознэм щыриIэгъэ зэIукIэгъур къинэу кIуагъэ. Я 24-рэ такъикъым Нобоа «Ахмат» икъэ­лапчъэ Iэгуаор дидзагъ. Чэчэным икомандэ зэIукIэгъум зэхъокIыныгъэ фишIынымкIэ уахътэ иIагъ шъхьае, «Шъачэ» ипытапIэхэм ашIокIын ылъэкIыгъэп.

«Шъачэ» Урысыем щыщхэр, IэкIыб къэралхэм къарыкIыгъэхэр щешIэх. Адыгеим, Къэбэртэе- Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэ­сым ащапIугъэхэри командэм щешIэхэ тшIоигъу. Ащ фэшI чIыпIэ футболыр къэIэтыгъэн, ешIэкIо дэгъу­хэр гъэсэгъэнхэ фае.

«Рубин» 1:0-у зэIукIэгъур «Динамэм» къышIуихьыгъ. Ащ ыпэкIэ «Динамэр» 1:0-у «Зенит» те­кIуагъ.

«Урал» «Химки» 3:1-у къышIуи­хьыгъ. ЗэIукIэгъухэм гъэшIэ­гъонэу ахэтлъагъорэр макIэп.

МазэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, «Химки» ыкIи «Урал» Екатеринбург зыщызэIокIэхэм, «Химки» текIоныгъэр къыдихыгъагъ. Ащ къы­хэкIэу «Урал» итренер шъхьа­Iэу Д. Парфеновыр иIэнатIэ Iуагъэ­кIыгъ. ГъэшIэгъо­ныр, «Химки» итренер шъхьаIэу С. Юрани бэ темышIэу иIэнатIэ зэрэIуащыгъэр ары. Командэхэм ятренерхэм, ешIакIохэм зэхъо­кIыныгъэхэр афэхъугъэхэу зызэде­шIэхэм, «Урал» 3:1-у къыхьыгъ. «Химки» итренер шъхьаIэ джыри иIэнатIэ Iуа­гъэкIынымкIэ щынагъо щыI.

«Зенит» 3:1-у «Арсенал» те­кIуагъ. Мостовоим, Дзюбэ ыкIи Ерохиным зырызэ «Арсенал» икъэлапчъэ Iэгуаор дадзагъ. «Ростов» ыкIи «Локомотив» текIоныгъэм фэбэнагъэх, ау къэ­лапчъэм бэрэ дэуагъэхэп.

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 16
2. «Шъачэ» — 15
3. «Спартак» — 14
4. ЦСКА – 13
5. «Рубин» — 11
6. «Динамо» — 11
7. «Ростов» — 11
8. «Ахмат» — 10
9. «Локомотив» — 9
10. «Урал» — 9
11. «Краснодар» — 8
12. «Тамбов» — 7
13. «Уфа» — 5
14. «Арсенал» — 5
15. «Химки» — 3
16. «Ротор» — 2.
Я 8-рэ ешIэгъухэр Iоныгъом и 19-м аублэщтых.