Артем Гармаш ишIэжь агъэлъэпIагъ

Полицием ипрапорщикэу, ОМОН-м икъулыкъушIэу, «Урысыем и ЛIыхъужъ» зыфиIорэ щытхъуцIэр (идунай зехъожьым ыуж) къызы­фа­гъэшъошэгъэ Артем Гармаш зыщеджэгъэ Мыекъопэ гурыт еджапIэу N 10-м шIэжь зэхахьэ тыгъуасэ щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх Урысые гвардием и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм и ОМОН-м икомандирэу, полицием иполковникэу Вла­ди­мир Ивченкэр, штабым ипащэу Игорь Маргиевыр, хэушъхьа­фыкIыгъэ отрядым ипсихологэу Ирина Горбуновар, Артем янэу Ирина Макаренкэр, ишъхьагъу­сэу Ольга Гармаш, къулыкъу­шIэхэр, кIэлэеджакIохэр.

Гурыт еджапIэм щеджэхэрэм къагъэхьазырыгъэ шIэжь программэмкIэ Iофтхьабзэр къы­зэIуахыгъ. Нэужым гущыIэр фагъэшъошагъ Владимир Ивченкэм.

— Илъэси 8-кIэ узэкIэIэбэ­жьымэ, непэ фэдэ мафэм исэ­нэхьат пшъэрылъхэр ыгъэца­кIэхэзэ Артем Гармаш идунай ыхъожьыгъ, — къыIуагъ ащ. — ЗекIокIэ-шIыкIэу, лIыхъужъныгъэу дзэкIолIым къыхэфа­гъэхэр егъашIэм тыгухэм ары­лъыщт. Медаль ыкIи орден къа­зэрэратыщтхэм паеп лIы­хъужъныгъэ зыкIызэрахьэрэр. Артем ипшъэрылъхэр ыгъэцэ­кIэнхэмкIэ пшъэдэкIыжь зэри­хьыщтыгъэр, чаныгъэу, пытагъэу къыхэфагъэр ныбжьыкIэ­хэмкIэ щысэтехыпIэу щыт. ЛIы­блэнагъэрэ лIыхъужъныгъэрэ зыхэлъ дзэкIолIхэр сыдигъуи тиIагъэх ыкIи тиIэщтых. Ти Хэгъэгу къаухъумэным сыдигъуи ахэр фэхьазырых. Тэ типшъэ­рылъыр щымыIэжьхэм яшIэжь дгъэлъэпIэныр ары.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, по­лицием ипрапорщикэу, ОМОН-м иснайперэу Артем Гармаш 2012-рэ илъэсым Iоныгъом и 15-м Дагъыстан щыкIогъэ хэу­шъхьафыкIыгъэ зэпэуцужьым щыхэкIодагъ. Ащ зекIокIэ-шIыкIэу къыхэфагъэм ишIуагъэкIэ, террорист куп агъэкIодыгъ. Игъусэхэр къыгъэгъунэ­хэзэ, ежьым уIэгъэ хьылъэхэр къытыращагъ ыкIи а чIыпIэм ащ идунай щихъожьыгъ. ЛIыблэнагъэу къыхэфагъэм фэшI медалэу «УФ-м и ЛIыхъужъ» зыфиIорэр Артем Гармаш къыфагъэшъошагъ. 2013-рэ илъэсым ар зыщеджэгъэ Мыекъопэ гурыт еджапIэу N 10-м ишIэжь пхъэмбгъурэ «партэрэ» къыщызэIуахыгъэх.

ЛIыхъужъым янэу Ирина Ма­каренкэр зэхахьэм къекIолIэгъэ пстэуми зэрафэразэр къы­Iуагъ. ИкIалэ зэращымыгъу­пшэрэр, ишIэжь зэрагъэлъапIэрэр зэригуапэр къыхигъэ­щыгъ. Илъэс къэс икIалэ фэ­гъэхьыгъэ Iофтхьабзэр зэрэрагъэкIокIырэмкIэ рэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохыгъэх.

Мыекъопэ гурыт еджапIэу N 10-м ипащэу Людмила Кузнецовам зэрэхигъэунэфыкIы­гъэмкIэ, Урысые гвардием и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэмрэ еджапIэмрэ зэпхыныгъэ пытэ яIэу зэрэзэдэлажьэхэрэм дзэ-патриотическэ пIуныгъэмкIэ ишIуагъэ къэкIо. А. Гармаш лIыхъужъныгъэу зэрихьагъэр егъашIи зэращымыгъупшэщтыр, ащ ищысэкIэ ныбжьыкIэхэр зэрапIухэрэр къыIуагъ.

ШIэжь зэхахьэм икIэух Дагъыстан ыкIи нэмыкI зэо зэпэуцужьхэм ащыфэхыгъэхэм къэзэрэугъоигъэхэр зы такъикърэ афэшъыгъуагъэх. ЛIыхъу-жъэу Артем Гармаш имыжъобгъоу еджапIэм къыщыфызэIуа­хыгъэм къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.