IофшIэнхэр лъагъэкIуатэх

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогу­хэр» зыфиIо­рэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу республикэм икъэлэ шъхьаIэ игъогухэр агъэкIэжьыгъэх, зэ­тырагъэпсыхьагъэх. 2020-рэ илъэсым муниципальнэ мэхьанэ зиIэ автомобиль гъогухэм яIахьипшI ашIыгъ ыкIи агъэцэкIэжьыгъ.

Лъэпкъ проектым ишIуа­гъэкIэ аужырэ шапхъэхэм адиштэу агъэ­кIэжьыгъ Мыекъуапэ иура­мэу Шэуджэным ыцIэ зыхьырэм игъогу Iахьэу метрэ 1100-рэ хъурэр.

2021-рэ илъэсым зэ­тырагъэ­псыхьанэу агъэ­нэфэгъэ гъогухэм ащыщ­хэр пIалъэм нахьыжьэу агъэкIэжьых. Зэрэрахъу­хьагъэмкIэ, мы илъэсым ыкIэм нэс муниципали­тетым иавтомобиль гъогухэм ячIыпIэ 26-рэ агъэ­цэкIэжьыщтых, ашIыщтых, агъэкIэжьыщтых.

Лъэпкъ проектым игъэ­цэкIэн мэхьанэшхо зэри­Iэр, ащ ишIуагъэкIэ тигъо­гухэр нахь щынэгъончъэ зэрэхъугъэхэр цIыфхэм къыхагъэщы, ащкIэ рес­публикэм ипащэхэм афэразэх. Мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр анахь дэгъоу зэхэзыщэрэ, зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ.

(Тикорр.).