Iоныгъом и 15-м шIомыкIэу

IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытэу ПенсиехэмкIэ фондым зыщызытхыгъэхэм шышъхьэIу мазэмкIэ отчетхэр Iоныгъом и 15-м шIомыкIэу къатынхэ фае.

«СЗВ-М» зыфиIорэ шIыкIэм техыгъэ отчетхэр IофшIапIэхэм аIутхэм апае мазэ къэс къатынхэ фаеу щыт. Пенсионерыр IофшIапIэм Iухьагъэмэ е къыIукIыжьыгъэмэ гъэунэфыгъэным пае а тхылъыр фондым ищыкIагъ.

АдыгеимкIэ страхователэу мазэ къэс отчет къэзытырэр мини 6755-рэ мэхъу. Ахэм ащыщэу шышъхьэIу мазэм пае къэзытыгъэр 4398-р ары, адрэ 2357-р пIалъэу зигугъу къэтшIыгъэр къэмысызэ игъо ифэнхэ фае.

Джащ фэдэу цIыфым IофшIэгъэ илъэсэу иIэр зэрыт тхылъыр (трудовая книжка) электроннэ шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэным техьажьыгъэ­хэм апае «СЗВ-ТД» зыфиIорэ шIыкIэм техыгъэ отчетхэр къатынхэ фаеу щыт. Ари Iоныгъом и 15-м шIомыкIэу агъэцэкIэнэу фондыр къяжэ. ШышъхьэIу мазэм кадрэхэмкIэ зэхъокIыныгъэ зиIэхэм ар къатыныр шIокI зимыIэ Iоф.

Программэхэмрэ отчетхэр зэрэшIыгъэщт шIыкIэхэмрэ ПенсиехэмкIэ фондым иинтернет нэкIубгъоу www.pfrf.ru зыфиIорэм итых.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.