ШэпхъэшIухэм адиштэу

Лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу кIэлэцIыкIу модельнэ тхылъеджапIэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Шэпхъэ­шIухэм адиштэрэ гупчэр урамэу Димитровым ыцIэ зыхьырэм тет унэу N 23-м хэт.

Ащ икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» ипащэ иапэрэ гуадзэу Сергей Стельмах, народнэ депутатхэм якъэ­лэ Совет итхьаматэу Джарымэкъо Азмэт, тхылъеджэ ныбжьыкIэхэр ыкIи ахэм янэ-ятэхэр.

Министрэу Аулъэ Юрэ Iоф­тхьабзэм къыщызэрэугъоигъэ­хэм закъыфигъазэзэ, шэпхъэшIухэм адиштэрэ тхылъеджапIэр къызэIухыгъэным Урысыем культурэмкIэ и Министерст­вэ, республикэ ыкIи къэлэ хэ­бзэ къулыкъухэм яIахьышIу зэрэхэ­лъыр хигъэунэфыкIыгъ. Ащ къы­зэриIуагъэмкIэ, лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу тхылъеджапIэм игъэпсын федеральнэ гупчэм къытIупщыгъэ сомэ миллиони 5 фэдиз, республикэ ыкIи муниципальнэ бюджетхэм къахэхыгъэ сомэ миллион 1,2-рэ пэIуагъэхьагъ.

Къэлэ шъхьаIэм имэр ыцIэкIэ Сергей Стельмах Iофтхьа­бзэм хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихыгъ. АкъылышIо ныбжьыкIэхэр тиIэнхэмкIэ мыщ фэдэ зэхъокIыныгъэхэр амалышIоу зэрэщытхэр ащ хигъэунэфы­кIыгъ.

— 2020-рэ илъэсым модельнэ муниципальнэ тхылъеджапIэхэр къызэIухыгъэнхэмкIэ зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэм Мыекъуапэ ахэфагъ. Федеральнэ гупчэм ыкIи Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат яшIуагъэкIэ кIэлэцIыкIу къэлэ тхылъеджапIэр шэпхъэшIухэм адиштэу джы зэтырагъэпсы­хьагъ. Мыекъуапэ мыщ фэдэ тхылъеджапIэхэр ыпэрэ илъэсым къыщызэIуахыгъэх ыкIи къэлэдэсхэм осэшIу фашIынэу игъо ифагъэх, — къыIуагъ Сергей Стельмах.

ТхылъеджапIэм ипащэу Тыгъу Рэмэзан къызэриIуагъэмкIэ, цIыфхэмкIэ мыр гупсэфыпIэу щытыным фэшI квадратнэ метрэ 67-кIэ нахь зырагъэушъомб­гъугъ, унэ кIоцI­хэм ятеплъэ, мебельхэр зэбла­хъугъэх, техникакIэ чIагъэу­цуагъ, тхылъ пчъагъэм мини 5 хагъэхъуагъ. Телескоп, «интер­активнэ планетарий» зыфаIорэр, нэмыкI гъэшIэгъоныбэхэр щыплъэгъущтых.

Ащ имызакъоу, модельнэ тхылъеджапIэм псынкIэу Iоф зышIэрэ Интернет иIэ хъугъэ, джащ фэдэу къэралыгъо къэбар системэу «Лъэпкъ электроннэ тхылъеджапIэр» зыфи­Iорэм хэхьанхэ алъэкIыщт.

Iэшъынэ Сусан.