Пенсиехэр

Чъэпыогъум и 31-м нэс

ЦIыфым IофшIэгъэ илъэсэу иIэр зыщыгъэнэфэгъэ тхылъыр элек­трон­нэ шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэным те­хьажьын е зытетым тетэу къыгъэ­нэжьын фитэу хъугъэ. IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытыхэрэм яIофшIапIэ Iутхэм ар чъэпыогъум и 31-м шIомыкIэу алъагъэIэсын фаеу щыт.

Адыгеир пштэмэ, IофшIэпIэ чIыпIэ къэзытэу Iоф­шIапIэм Iут нэбгырэ пчъагъэм фэгъэхьыгъэ къэбарыр УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм IэкIэзгъэхьагъэр 3795-рэ мэхъу. Ахэм Iоф зэрагъашIэрэ нэбгырэ 52456-м щыщэу «трудовой книжкэр» зэрэгъэпсыгъэщтыр къыхэзыхыгъэр 25814-р ары. Нахьыбэхэм, ар процент 89,3-рэ, зытетым тетэу къагъэнэжьыгъ.

Мы тхылъыр непэ зытетым нахь тесагъэми, электроннэ шIыкIэм шIогъабэу хэлъыр къыдгурыIон фае. Ащ итхагъэм цIыфым ежь зыщыфаем зыщи­гъэгъозэн ылъэкIыщт. ПенсиехэмкIэ фондым иинтернет нэкIубгъо е къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал ихьэмэ зэпстэури ылъэгъущт. Пенсием игъэпсынкIи мыщ ишIогъэшхо къэкIощт, IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытыхэрэмкIи Iэрыфэгъу.

КадрэхэмкIэ зэхъокIыныгъэ организацием щыхъугъэмэ, а мазэм къыкIэлъыкIорэм и 15-м шIомыкIэу, IофшIапIэм зыгорэ къыIухьагъэмэ е IукIыжьыгъэмэ, ащ фэгъэхьыгъэ унашъор къыздикIыгъэм ыужырэ мафэм нахь мыкIасэу УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм электроннэ шIыкIэм тетэу макъэ рагъэIун фаеу зэрэщытыр IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытыхэрэм джыри зэ агу къегъэкIыжьы.

Къыхэдгъэщымэ тшIоигъор зэкIэ IофшIапIэм Iутхэм, зытетым тетэу къэзгъэнэжьыгъэхэри ахэтхэу, ятрудовой книжкэхэр электроннэ шIыкIэу афэгъэ­псыгъэн фаеу зэрэщытыр ары.

«Конвертым дэмылъымэ»

ЦIыфым ипенсие лъапсэу фэхъу­рэр IофшIапIэу зыIутым страхо­ва­ниемкIэ взносэу мазэ къэс Пен­сие­хэмкIэ фондым фигъахьырэр ары. Взносхэр унэе счетэу иIэм щагъэнафэшъ, ащ къыпкъырыкIыхэзэ пенсиер къалъытэ.

СтрахованиемкIэ взносэу зэIукIагъэр нахьыбэ къэс, пенсиеу агъэнафэрэри нахь ин. IофшIэпIэ чIыпIэр къэзытыгъэм лэжьапкIэр гъэбылъыгъэу, «конвертым дэлъэу» къетымэ, взносхэр фондым ыгъахьыхэрэп е ытIупщырэр мэкIэдэд. Аущтэу зыхъукIэ, пенсиер зэ­рэмэкIэщтыр нафэ.

«Конвертым дэлъ» лэжьапкIэм цIыфыр зезэгъыкIэ, ныбжьыр нэсымэ пенсиеу фагъэнэфэщтыр зэрэмэкIэщтым имызакъоу, социальнэ фитыныгъэу иIэхэри чIенэх. ГущыIэм пае, къэсымэджагъэу охътэ гъэнэфагъэм IофшIапIэм щымыIагъэмэ, ар къэзыушыхьатырэ тхылъыр къыхьыгъэми, зыпари къыратыщтэп. Джащ фэдэу отпуск кIуагъэми, сабый къыфэхъугъэми ахъщэ къыфэкIощтэп.

IофшIапIэм цIыфыр щытхыгъэу, мыгъэбылъыгъэу лэжьапкIэр къыратыми, иунэе счет изытет лъыплъэн фае. Сыда пIомэ, взносэу фатырэр ащ къегъэлъагъо. ПенсиехэмкIэ фондым иинтернет нэкIубгъоу www.pfrf/ru зыфиIорэм щызэригъэшIэн ылъэкIыщт. Ар пстэумэ анахь Iэрыфэгъу.

Ащ имызакъоу фондым ичIыпIэ органэу зэпхыгъэм е МФЦ-м якIуалIэми, къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал лъэIу тхылъ щитыми, джэуап ыгъотыщт.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу
АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу