Мыекъуапэ и Мафэ зэрэхагъэунэфыкIыщтыр

Тикъэлэ шъхьаIэ имэфэкI къэсынкIэ къэнагъэ щыIэп. Ащ етIупщыгъэу зыфагъэхьазыры. Охътэ гъэнэфагъэкIэ узэкIэIэбэжьымэ, зэхэщэкIо комитетым мэфэкIыр зэрэзэхащэщтым фэгъэхьыгъэ пэшIорыгъэшъ планэу къыгъэхьазырыгъэм къэлэ администрацием щытегущыIагъэх, пшъэрылъ шъхьаIэхэр агъэнэфагъэх.

Коронавирусым зызэриу­шъомбгъурэм ищынагъо джыри республикэм зэрэшъхьа­щытым къыхэкIыкIэ Мыекъуапэ щыпсэухэрэм ыкIи хьакIэу къа­кIохэрэм апае Роспотребнадзорым къыгъэуцугъэ санитарнэ шапхъэхэм атетэу Iоныгъом и 14 — 19-м Iофтхьэбзэ гъэнэфа­гъэхэр рагъэкIо­кIыщтых, ахэм ащыщхэр Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу къагъэлъэ­гъощтых.

Мыекъопэ къэлэ админист­рацием ипресс-къулыкъу къызэ­рэщытаIуагъэмкIэ, мазэм ихъу­гъэ-шIэгъэ анахь шъхьэIэщтыр муниципальнэ шIухьафтынэу Со­ловьев зэшхэм ацIэкIэ щытым илауреатхэр ыкIи илъэс къэс зэхащэрэ зэхахьэу «Лица Майкопа» зыфиIорэм щагъэнэфа­гъэхэр зэрагъэшIощтхэр ары. Пандемием ебэныгъэным зи­IахьышIу хэлъ медицинэм иIофышIэхэр тын лъапIэхэмкIэ къы­хагъэщыщтых.

Iоныгъом и 15-м зекIо сы­хьатэу «Мыекъуапэ итарихъ» зыфиIорэр культурэм и Унэу «Гигантым» щыкIощт. Iоныгъом и 18-м викторинэу «Путешествие по улицам города» зыфиIорэм икIэуххэр зэфахьысыжьыщтых.

Мы мэфэ дэдэм «Си Мые­къуап» зыфиIорэ купым хэтхэм янэ-ятэхэм апае мэфэкI программэ «Шпаргалкэр» зычIэт унэм къыщагъэлъэгъощт.

Проектэу «Мые кIэй» зыфи­Iорэм къыдыхэлъытагъэу къэлэ администрацием культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ зекIо Iоф­тхьабзэхэр зэхищэщтых. Ахэр зыщыIэщт уахътэм шъулъы­плъэн шъулъэкIыщт ГъэIорышIапIэм инэкIубгъоу инстаграмым щыриIэм.

Iоныгъом и 14 — 19-м станицэу Ханскэм, къутырэу Гавердовскэм ыкIи поселкэу Подгорнэм адэт культурэм иучреждениехэм республикэм икъэлэ шъхьаIэ имэфэкI фэ­гъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр ащыкIощтых. Оперативнэ штабым унашъоу ышIыгъэм тетэу а Iоф­тхьабзэхэм ахэлэжьэщтхэм япчъагъэ нэбгырэ 50-м ехъунэу щытэп.

Мыекъуапэ итворческэ куп­хэм, искусствэхэмкIэ кIэлэ­цIыкIу еджапIэхэм ыкIи тхылъеджапIэхэм яофициальнэ нэ­кIубгъохэм Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу мэфэкI программэхэр къащагъэлъэгъощтых.

МэфэкIыр зэрэкIощтым икъэ­бар игъэкIотыгъэу зэзыгъашIэ зышIоигъохэр Мыекъопэ къэлэ администрацием иофициальнэ нэкIубгъо ихьанхэ алъэкIыщт.

Iэшъынэ Сусан.