КIуачIэм къулаир игъус

Джэджэ районым и Сергиевскэ къоджэ псэупIэ ипащэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIухыгъэ зэнэкъокъур каратэмкIэ гъэшIэгъонэу кIуагъэ.

Урысыем каратэмкIэ и Федерацие икъутамэу Адыгэ Респуб­ликэм щыIэр, Сергиевскэ къоджэ псэупIэр зэнэкъокъум зэхэщакIо фэхъугъэх.

Мыекъуапэ, Лабинскэ, Шытхьалэ, Анапэ, Джэджэ, Красногвардейскэ, Мыекъопэ районхэм, нэмыкIхэм ябэнакIохэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

КIуачIэр, къулаир анахь дэ­гъоу зыгъэфедэхэрэр, псынкIэу гупшысэхэзэ хэкIыпIэхэр къэзыгъотыхэрэр зэнэкъокъум щыте­кIуагъэх.

Апэрэ чIыпIэхэр къэзыхьы­- гъэ­хэм ащыщых Лъэустэнджэл Амир, Пако Алихъан, Пако Самир, Къушъхьэ Самир, Бзаго Дамир, Рашит Исмагиловыр, Артем Акопян, Кирилл Беловыр, Ярослав Колченкор, Олеся Чергинец, Илья Дмитриевыр, нэ­мыкIхэри.

Мыекъуапэ ибэнакIохэм ятренер-кIэлэегъаджэхэу Владимир Васильченкэм, Абрэдж СултIан язэфэхьысыжьхэм къащыхагъэщыгъ каратэм пылъ еджакIохэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр.

Сергиевскэ къоджэ псэупIэм ипащэ икубоки тибэнакIохэм къафагъэшъошагъ. Богдан Сарсаматян бэнэкIэ анахь дэгъу къыгъэлъэгъуагъэу къыхахыгъ. Родион Турыгиным зы бэнэгъум зэкIэми анахь псынкIэу текIоныгъэр къыщыдихыгъ. Ярослав Колченком текIоныгъэм икъыдэхынкIэ гуетыныгъэ анахь ин зэIукIэгъухэм къащигъэлъэгъуагъэу ыцIэ къыраIуагъ.

— Зэнэкъокъур дэгъоу кIуагъэ. Судьяхэм, Джэджэ районым ыкIи Сергиевскэ къоджэ псэупIэм япащэхэм, зэхэщэн IофхэмкIэ IэпыIэгъу къытфэхъугъэхэм лъэшэу тафэраз, — къытиIуагъ тре­нерэу Владимир Васильченкэм.

Адыгеим и Кубок къыдэхыгъэ­ным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур шэкIогъу мазэм Мыекъуапэ щызэхащэщт. Спорт лъэпкъэу каратэм пылъхэр шэн-хабзэхэм, гукIэгъу ахэлъыным афагъасэх. Владимир Васильченкэм къызэрэтиIуагъэу, кIэлэеджакIохэр щыIэныгъэм фэгъэсэгъэнхэм, кIуачIэр апсыхьэзэ япсауныгъэ агъэпытэным тренерхэр пылъых. Сэнэхьатэу къыхахыщтым фэгъэ­хьыгъэ зэдэгущыIэгъухэр кIэлэ­еджа­кIохэм адашIых.