Анахь IэпэIасэхэр къыхахыщтых

Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт бэнакIохэм яегъэджэн-зыгъэсэн зэIукIэгъухэр Москва хэкум, Кисловодскэ ащызэхащагъэх.

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъасэхэу Ордэн Андзаур, кг 66-рэ, Мерэм Дамир, кг 60, зэIукIэгъухэм ахэлэжьа­гъэх.

Хэгъэгум дзюдомкIэ ихэшыпы­кIы­гъэ командэ итренер шъхьаIэу Тао Хьасанбый, ащ игуадзэу Гъэу­нэ Андзор тиреспубликэ дэгъоу щашIэх, Мыекъуапэ ще­джагъэх.

Тао Хьасанбый тизэдэгущыIэгъу къызэрэщыхигъэщыгъэу, дзюдомкIэ бэнакIохэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъонымкIэ зэхахьэхэм шIуагъэу ахэлъыр щыIэныгъэм къыщэлъагъо. Шэпхъэ хэхыгъэм тетэу тренерхэм егъэджэныр зэхащэ, бэнакIо пэпчъ хэушъхьафыкIыгъэу Iоф дашIэ.

Хэгъэгу ыкIи дунэе зэIукIэгъу­хэу дзюдомкIэ щыIэщтхэм бэнакIохэр афэхьазырых. Олимпиадэ джэгунхэм ахэлэжьэщтхэр тренерхэм къыхахыщтых.

Ящэнэрэ егъэджэныр Кисловодскэ щыкIощт.

Эстонием щыбэнэщт

Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэм дзюдомкIэ язэIукIэгъухэр Эстонием щыкIощтых.

Европэм иныбжьыкIэхэм язэ­Iухыгъэ зэнэкъокъу хэлэжьэщтхэм ащыщ республикэ бэнэпIэ еджапIэм зыщызыгъэсэрэ Датхъужъ Алый.

Тренерэу Беданыкъо Рэмэзан зэрилъытэрэмкIэ, Датхъужъ Алый Урысыем изэнэкъокъу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэр къыщихьыгъ, Эстонием щыкIощт зэIукIэгъухэм дэгъоу зафегъэхьазыры, медальхэм афэбэнэн ылъэкIыщт.

Ермэлхьаблэ щызэхащэх

Урысыем и Къыблэ дзюдомкIэ изэIукIэгъухэр Ермэлхьаблэ щыкIощтых.

— БэнакIохэр купищэу гощыгъэх, ащ зэнэкъокъухэр нахь гъэшIэгъон къышIыщтых, — къы­тиIуагъ республикэ спорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу Бастэ Сэлымэ.

Илъэс 18-м нэс, илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр, ныбжьэу яIэр зэхэпхъагъэу бэнакIохэр Ермэл­хьаблэ щызэнэкъокъущтых. Хъулъ­фыгъэхэри бзылъфыгъэхэри зэIукIэгъухэм ахэлэжьэщтых.

Зэнэкъокъухэр зыщыIэщтхэ мафэхэр пащэхэм шIэхэу агъэу­нэфыщтых.

Судьяхэм яегъэджэн

ДзюдомкIэ судьяхэм яегъэ­джэн, яшIэныгъэ уплъэкIугъэным яхьылIэгъэ зэIукIэхэр Феодосие щырекIокIыгъэх.

Адыгеим щыщыхэ Джони Ли­пари­дзе ыкIи Роман Оробцовым шIэныгъэ куухэр егъэджэным къы­щагъэлъэгъуагъэх. «Апшъэрэ кате­горие зиIэ судья» зыфиIорэ щыт­хъуцIэхэр Д. Липаридзе, Р. Ороб­цовым къагъэшъыпкъэжьыгъэх.

Судьяр сэнэхьат къызэрыкIоп. ШIэныгъи, гулъытэ чани, зэфагъи ащ ищыкIагъэх. ЩытхъуцIэ къызыфаусыгъэ судьяхэм тафэгушIо, хэгъэгум, дунаим ащызэлъашIэ хъунхэу тафэлъаIо.

Судья ныбжьыкIэу ШъэоцIыкIу Рустами егъэджэнхэм ахэлэ­жьагъ, диплом къыратыгъ. ДзюдомкIэ судьяхэр Севастополь щыкIогъэ зэIукIэгъухэм яплъы­гъэх, зэнэкъокъухэр зэращагъэх.

ЗэIукIэгъу гъэшIэгъон

Урысыем изаслуженнэ тренерэу Кобл Руслъан егъэджэн зэхахьэ Мыекъуапэ щызэхищагъ.

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ибзылъфыгъэ хэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэм Кобл Руслъан аIукIагъ. Дзюдом щыкIорэ зэхъо­кIыныгъэхэм, бзылъфыгъэ дзюдом ихэхъоныгъэхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр къыIотагъэх.