Адыгеим и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнхэу Геннадий Митрофановыр агъэнэфагъ

АР-м иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу планернэ зэхэсыгъоу ты­гъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щы­зэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Рес­публикэм иминистрэхэм я Кабинет ипащэ ылъэныкъокIэ кадровэ унашъоу ышIыгъэр Iофтхьабзэм къы­щиIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ иунашъоу Iоныгъом и 14-м къыдэкIыгъэм къызэрэщиIоу, республикэм эко­номикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминист­рэу Геннадий Митрофановым иIэнатIэ къегъэтIылъы ыкIи АР-м и Премьер-­министрэ ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнхэу агъэнафэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2020-рэ илъэсым шышъхьэIум и 4-м нэс АР-м иминистрэхэм я Кабинет пэщэныгъэ дызезыхьагъэр Александр Наролиныр ары. НэмыкI IофшIапIэ зэрэIухьэрэм къыхэкIэу ащ ежь-ежьырэу иIэна-
тIэ къыгъэтIылъыгъ.

Геннадий Митрофановыр АР-м и Премьер-­министрэ ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнхэу зэригъэнэфагъэм КъумпIыл Мурат къытегущыIэзэ, исэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэу ар зэрэщытыр ыкIи шъолъырым ихэбзэ къулыкъухэм Iоф ащишIэнымкIэ опытышхо зэрэIэкIэлъыр хигъэунэфыкIыгъэх.

— Геннадий Алексей ыкъом лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн зэхэщагъэ зэ­рэхъурэм ынаIэ тетыгъ, джащ фэдэу республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным иунэе программэ изэхэгъэуцон иIахьышхо хэлъ. Исэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ пащэу зэрэщытыр иIофшIэнкIэ пчъагъэрэ къыгъэшъыпкъэжьыгъ. Джащ фэдэу къэлэ администрацием, АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ, финанс­хэмкIэ, экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ яминистерствэхэм Iоф ащишIагъ. А пстэури къы­дэслъыти, мы IэнатIэм Iу­гъэхьэгъэнымкIэ уна­шъор сшIыгъэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Геннадий Митрофановым зыкъыфигъазэзэ пшъэ­дэкIыжь зыпылъ IэнэтIа­кIэм епхыгъэ IофшIэныр псынкIэу ригъэжьэнэу къыриIуагъ. Шъолъырым хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьэгъэ пшъэрылъхэм язэшIохын зэрифэ­шъуашэу лъыгъэкIотэгъэным пае шIуагъэ къытэу федеральнэ гупчэм дэлэжьэгъэн зэрэфаер рес­публикэм ипащэ къыхи­гъэщыгъ.

Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм зичэзыу зэхэсыгъоу иIэщтым Геннадий Митрофановыр мы IэнатIэм IугъэхьэгъэнымкIэ икандидатурэ депу­татхэр хэплъэщтых. Ащ ехъулIэу ищыкIэгъэ тхьапэхэр агъэхьазырынхэу Адыгеим и ЛIышъхьэ къа­фигъэпытагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу